ПРОТОКОЛ от провеждане на събрание на /МГИ/

по Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление,обнародван в ДВ. бр.44 от 12.06.2009г,изм ДВ. бр.100 от 21.12.2010г.,изм.ДВ.бр.9 от 28.01.2011г.,изм. и доп. ДВ.бр.42 от 05.06.2012г.

 

        Днес,22.12.2012 г. в присъствието на долуподписаните граждани на гр.Банско се проведе събрание за създаване на МГИ по горепосочения закон. Задачата на настоящата МГИ е да се обсъди и постави въпроса за отпадането на Наредбата за въвеждане на режим на почасово платено паркиране на МПС на територията на община Банско.