Нашаите публикации:

Здравейте уважаеми съграждани , в следващите редове Ви показваме част от безобразията на управляващите  най-добрия ски курорт на балканите , нашият роден град Банско . Ето едно писмо изпратено от анонимен член на Сдружение” Бъдеще за община Банско”  и публикувано на 2013-яну-02 10,12ч в AFERA.BG

ШОКИРАЩИ БЕЗОБРАЗИЯ И КОРУПЦИЯ НА УПРАВЛЯВАЩИТЕ БАНСКО – ЛЮБИМИТЕ ПРОТЕСТИРАЩИ НА ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ И ЦЕЦКА ЦАЧЕВА!

„Ние сме група бизнесмени работещи на територията на община Банско, поради сериозната икономическа криза и задъхващия се бизнес бяхме принудени да взимаме пари за да подържаме бизнеса си „жив”, по предложение на лицето Владимир Николов Колчагов – Председател на Общински Съвет град Банско, на висока лихва. След като някой от нас се забавеше с плащането към гореопоменатият господин се получаваха заплахи за нашето здраве и заплахи отправяни дори и към нашите семейства за саморазправа. Който не плаща дори няма право да поиска услуга от Общинска администрация, която е уплашена и стресирана от действията на кмета и Председателя на ОС. Община Банско се превърна в частна структура на група бизнесмени, гравитиращи около определени политически партии с цел да облагодетелстват техни фирми и хора.

До Министър-Председателят На Р.България Г-н Бойко Борисов

До Главния Прокурор На Р.България Г-н Борис Велчев

До Министъра на вътрешните работи г-н Цветан Цветанов

До Директора на НАП Г-н Красимир Стефанов

До Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност

Уважаеми/а господине/госпожо, пишем ви от името на Сдружение” Бъдеще за община Банско” – коалиционен партньор на ПП ГЕРБ в местният парламент.Пишем ви анонимно, защото се страхуваме за здравето и живота си. След като някой от нашите лидери ни предадоха и предадоха идеите и принципите на сдружението се обръщаме към вас със следната молба за помощ и адекватни действия. Ние сме група бизнесмени работещи на територията на община Банско, поради сериозната икономическа криза и задъхващият се бизнес бяхме принудени да взимаме пари за да подържаме бизнеса си „жив”, по предложение на лицето Владимир Николов Колчагов – Председател на Общински Съвет град Банско, на висока лихва.

След като някой от нас се забавеше с плащането към гореопоменатият господин се получаваха заплахи за нашето здраве и заплахи отправяни дори и към нашите семейства за саморазправа.Който не плаща дори няма право да поиска услуга от Общинска администрация,която е уплашена и стресирана от действията на кмета и Председателят на ОС. Не искаме да засягаме политическа партия или организация,но уважаеми институции,

община Банско се превърна в частна структура на група бизнесмени, гравитиращи около определени политически партии с цел да облагодетелстват техни фирми и хора.

И за да не звучим наивно искаме да приложим някои доказателства и факти за безочливото източване на общински средства и да зададем някои въпроси към отговорните институции:

1.Лицето Димитър Георгиев Даутов е приближен до Кмета на община Банско Георги Икономов и до Председателя на Общински съвет – Владимир Колчагов.

Димитър Даутов чрез своята лична фирма спечели търг за подръжка на сфетофарните уредби в града на стойност 50 000 лв.при подръжка от предишните години 22 000лв и се твърди че парите не стигат.

Същият е избран като управител на общинска фирма „Общински паркинги-Банско” ЕООД и са му отпуснати 200 000лв. за обособяване на синя зона на територията на града,но поради твърдения на Кмета и председателят на ОС–Банско,че средствата са малко бяха отпуснати още 100 000лв.

Решение №151/протокол 8/21.03.2012г.

На основание чл.21 ал.1 т.9 от ЗМСМА, във връзка с чл.45 ал.1 и ал.2, чл.51 ал.1 т.1 от Наредба за реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел, свое Решение №265 от Протокол №12/28.10.2008г. и предложение с вх. №ОС-01-901/10.02.2012г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, Общински съвет-Банско реши:

1. Приема нов учредителен акт на търговско дружество „Общински паркинги – Банско” ЕООД с отразени промени съгласно Решение №265 от Протокол №12/28.10.2008г. на Общински съвет-Банско.

2. Утвърждава договора за управление и упълномощава кмета на Община Банско да подпише същия с избрания управител – Димитър Георгиев Даутов с ЕГН 8303250082.

3. Упълномощава кмета на Община Банско да подпише всички необходими документи, свързани с изпълнението на т.1 и т.2 от настоящото решение.

Решение №190/протокол 9/26/04/2012г.

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.17 т.4 от Наредба за реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участие на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел, т.1.1.2.9 от свое Решение 141 от Протокол №7/16.02.2012г. и предложение с вх. №ОС-01-924/04.04.2012г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, Общински съвет-Банско реши:

1. Да се увеличи капитала на търговско дружество “Общински паркинги – Банско” ЕООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписвания с ЕИК: 101672614, със сумата от 200000 лв. (двеста хиляди лева).

2. Приема изменение на учредителния акт на търговско дружество “Общински паркинги – Банско” ЕООД с отразени промени, както следва:

чл.11 (1) Капиталът на дружеството е в размер на 205000 лв. (двеста и пет хиляди лева), внесен ИЗЦЯЛО.

(2) Капиталът на дружеството се състои от 4100 (четири хиляди и сто) дяла от по 50 лв. всеки един.

3. Упълномощава кмета на Община Банско да предприеме всички необходими действия и да подпише всички необходими документи за увеличаване на капитала на дружеството.

Лицето Димитър Георгиев Даутов е управител както се вижда на общинска фирма, а със собствената си фирма печели търг, в който участва и съветникът от ГЕРБ Асен Кирицов с личната си фирма.

Димитър Даутов има и обща фирма с жената на зам.Кмета Александър Мацурев, Катерина Красимирова Мацурева „АИД ТРЕЙДИНГ” ООД , ЕИК 201527737.

Да оставим последствията от „Синята зона”,че в момент на криза се прави нещо,което ще утежнява хората,но искаме да попитаме като се има в предвид,че „Синята зона” в Благоевград е с над 50 000лв. загуба от изминалата година,също така и „Синята зона „в Разлог е на загуба,защо се прави нещо,което сто процента ще бъде нерентабилно и ще изнася единствено капитали от общината за покриване на загубите?

И питаме Комисията за Предотвратяване и установяване на конфликт на интереси:

1.Има ли Конфликт на интереси за лицето Димитър Георгиев Даутов?

2.Има ли Право съветникът от ГЕРБ Асен Кирицов да участва в обществени поръчки?

Лицето Атанас Ангелинин,който е зет на Владимир Колчагов също е имал обща фирма с Димитър Даутов „ЛЕСОСТРОЙ”ООД ,от която преди местните избори 2011г. излиза и продава акциите си на Даутов..А защо ли?Прилагаме нужните доказателства.

Г-н Ангелинин умело участва и в разпределението на земеделските площи собственост на община Банско,като чрез поставени лица, чрез лицето Тодор Тренчев-служител в Общинска Служба по Земеделие гр.Банско и чрез натиска на КМЕТА и Председателя на ОС-гр.Банско умело раздават земи на свои хора, които и понятие си нямат от земеделие и животновъдство с цел източване на евросредства по оперативните програми,а хората които наистина имат нужда от земи и наличието на животни само гледат как нагло им се измъкват полагащите им се субсидии.

Атанас Ангелинин печели обществена поръчка на стойност над 1млн.лева за ремонт на читалището в града по време на предишният мандат,когато Георги Икономов е предсетадел на ОС-Банско.

Председателят на ОС-Банско Владимир Колчагов е замесен в доста интересни за прокуратурата схеми,но всичко до този момент се прикрива умело чрез заплахи и корупционни схеми.

Прилагаме ДОКЛАДНА ЗАПИСКА за извършена проверка по преписка 19186/2011г. В която се твърди,че за лицето Владимир Николов Колчагов е заведена преписка 19186/2011г. В СДВР,О”ПИП” 5-ти сектор за неплащането на данъци и изготвянето на документи с невярно съдържание от горецитираното лице и неговите фирми.След изготвяне на необходимите писма до Агенцията по вписванията,до Директора на ТД на НАП-гр.София,до централния регистър за особени залози и до националната Агенция по приходите-гр.Благоевград.

От получените отговори е видно,че лицето и неговите фирми са придобили 29 недвижими имота на територията на Р.България.Видно от приложените данъчни декларации и от извършените проверки,лицето и неговата съпруга са деклалирали данъци в размер между 2000-4000лв.

Лицето ВЛАДИМИР КОЛЧАГОВ и неговите фирми не са плащали данъци ВСЯКА ГОДИНА ИЛИ ТОВА КОЕТО СА ПЛАЩАЛИ Е В ИЗКЛЮЧИТЕЛНО МАЛКИ РАЗМЕРИ.

Събраните до момента материали съставляват престъпление по чл.309 и чл.255 от НК.

Прилагам копие от Докладна Записка. Горепосочената записка се връща в окръжна прокуратура Благоевград,след което се изпраща до Районна прокуратура-Разлог и е върната за доразглеждане в РУП–Банско при г-жа Халачева(Икономическа Полиция)

Сега следват доста интересни факти за горецитираната „икономическа” шефка.

След започване на доразследването незнайно,защо сигурно „случайно”мъжът на г-жа Халачева е назначен за личен шофьор на кмета на гр.Добринище който е избран от листата на ГЕРБ.И пак поради случайно стеклите се обстоятелства сестрата на разследващият орган е назначена на работа в Община Банско на отговорен и висок пост.

НИЕ ОТ СДРУЖЕНИЕ ”БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА БАНСКО” ПИТАМЕ:

Защо се потулва преписката срещу Владимир Колчагов, и моля да се възобнови разследването срещу председателят на ОС-Банско Окръжна Прокуратура Благоевград преписка №3889/24.11.2011г.

Свързаността на фирмите на г-н Колчагов не спира дотук.

Той е в много близки бизнес отношения с бившият общински съветник и настоящ председател на Българската Социалистическа Партия в град Банско – Костадин Дурчов,който с всички сили на местните избори работи в полза на ГЕРБ предавайки идеалите и принципите на БСП и следвайки полемиката и мръсната игра на Икономов и Колчагов прилагайки я в БСП стана ледер чрез плащане и заплахи.

В момента г-н Дурчов продава невероятни количества тоалетни принадлежности на общината,че може би полвин Банско може да се обслужва от тях,но уви само по документи.

Ето някои от фирмите обслужващи интересите на тези двама „политически лидери”:

„Кей Ес Ви Ато” ООД Владимир Колчагов и Костадин Дурчов

„Кей Ес Ви”ООД Владимир Колчагов и синът на Дурчов-Иван Дурчов.

Но не всичко свършва до тук Дурчов и Колчагов притежават имоти и апартаменти по Черноморието,София и Благоевград придобити по престъпен начин чрез лихварство и заплахи.

Обществена тайна е как тези двама „бизнесмени”отнеха и припознаха имоти за милиони и фабриката на бизнесмен от Италия чрез лихварство и изнудване.

Г-н Колчагов е в много близки отношения и с лидера на ДПС в района и бивш общински съветник г-н Юсеин Туталъ, с който отново имат общи фирми,извършваики обществени дейности по време на предишното управлвние,като подържане и ремонтиране на пътища и заграбване на единствените магазини по селата купени от бившият ПРОМКОМБИНАТ и унищожени.

Владимир Колчагов е поставил още един съветник под своята шапка чрез фирма „Графит”ООД в,която съдружник е съветникът от ГЕРБ Костадин Загорчин.

Питаме има ли конфликт на интереси в „Графит”ООД

Но безобразията на управляващата върхушка не спират до тук

Владимир Колчагов има обща фирма с жената на кмета Павлина Икономова(„Дърман Груп” ООД),която пък има обща фирма с дъщерята на Владимир Колчагов и жена на Атанас Ангелинин- Елена Владимирова Ангелинина(„ЕПИК ИНВЕС” ООД).

Прилагаме като доказателства копия от Търговски Регистър.

Кметът на община Банско Г-н георги Икономов неутрализира всякакви опити да бъде коригиран в управлението си,което е неразумно и води община Бнаско в пропастта.По негова инициатива беше даден язовир „Белизмата” на концесия за цел създаване на рибарско дружество под предлог,че всичко се прави в името на града и децата на Банско да ловят риба безплатно и да имат занимания.Нищо такова не се случи.Г-н Икономов и г-н Колчагов създадоха рибарско дружество „Василак 20”,което по късно премина в Търговско Дружество и с парите на около 20 акционери направиха временен търговски обект, от който облаги получават само Икономов и Колчагов.Десетки са жалбите до СЛРД-гр.София в който акционерите се опитват да си продадат дяловете и да излезнат от дружеството, но уви никой не им обръща внимание.

Разрешава ли се търговска дейност на територията на язовира?

Преди година господин Икономов заграби още един обект на концесия собственост на държавата и това е рибарник,който се намира на територията на Национален Парк”Пирин”в местността „Пещерите”.Твърденията на горецитираните господа Икономов и Колчагов бяха,че те си са го уредили и че никой няма право да се явява на търг и да им възпрепятсва взимането на обекта.

Питаме след като е взет, какво е направено и защо не се даде на някое училище-например”Горски Техникум”-гр. Банско за учебна база?

Друго заграбване на настоящият Кмет е придобитата земя от около 70 дка за смешните 200лв.наем за година или 3лв. на декар за отглеждане на ягоди.

Прилагам като доказателство:Протокол,анекс и договор на Община Бнаско.

Г-н Кмета е и добър в припознаването на земи по времето,когато беше Председател на общинския съвет.Той припозна и открадна от реалните наследници земи:

Около 6.8дка в местността „Пещерите”

И около 3-4 дка в местността „Св.Илия”

Явно извършването на престъпления са в природата на г-н Икономов,преодолявайки страха от безнаказаност поради факта,че той е съден за източване на ДДС от бюджета на Р.България в особено големи размери.

Прилагам:Копие от бюлетин за съдимост на г-н Георги Икономов

Г-жа Сашка въчкова зам.Кмет на община Банско и нейният съпруг са замесени в производството и разпространението на наркотици,което също се прикрива.Ето какво се твърди в документ изваден от полицията:

На 10.08.2011г.около 11:40 при извършена проверка в местността”Гладно поле”,землище на гр.Бнаско в нива с неустановен собственик(а съпругът и гледа картофи на опоменатото място),между картофите са открити 51 стръка канабис.При направеният полеви тест растенията реагират на канабис.По същият случай е образувано досъдебно производство №467/2011г,което досъдебно производство отново е прикрито умело и естествено приключва с неизвестен извършител.

Уважаеми Дами и господа, надявам,се че гореопоменатите престъпления ще активизират съответните служби и институции и ще попречат на създаването на „ОКТОПОД” на територията на община Банско.Финансовият баланс в нашата община е строго нарушаван под опеката на Кмета и председателят на ОС.Поръчки се раздават не по законовият ред,а под масата.Ако се извърши проверка сме сигурни,че ще се установят закононарушения и престъпления. ”

Сдружение ”Бъдеще за община Банско”,

коалиционен партньор на ПП ГЕРБ в местния парламент

 

Тук вече виждаме , че даже и на коалиционният партньор на ГЕРБ им писва от ООД БАНСКО , защото наистина някои хора обърнаха цялата Община Банско ( включва всички населени места в Общината ) на ООД . За да работиш – трябва да си платиш … или за да си на работа трябва да си член на ГЕРБ , ако не си – вече се считай за уволнен.

Представете си уважаеми съграждани , всичко това се върши пред очите ни . Нашият „уважаем” г-н кмет заедно с председателят на Общинският съвет точат парите на нас – данъкоплатците . На тези , които ги подкрепиха . Замислете се – това ли заслужаваме ? Това ли бяха обещанията по време на предизборната кампания ? Всички знаем , че г-н „кмета” е осъждан за точене на ДДС в особено големи размери . При нас е и копие от бюлетина  за съдимост на г-н „кмета” . В бюлетина пише , че Георги Иванов Икономов се признава за виновен и сключва споразумение със съда и му се налага наказание – глоба в размер на 200 лв.

admin

Кажете ни какво мислите?