Устав

УСТАВ
на
СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ за осъществяване на общественополезна дейност
„ЕДИННО БАНСКО”

Настоящият Устав е приет на учредително събрание на сдружението,състояло се в гр.Банско на 28.01.2013 година

І. Общи разпоредби
Статут

Чл.1. СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „ЕДИННО БАНСКО” /СДРУЖЕНИЕТО/ е сдружение – юридическо лице с нестопанска цел по чл. 2 от Закона за юридическите лица  за осъществяване на общественополезна дейност,учредено съгласно разпоредбите на закона,Устава и Решението на Учредителното събрание.
Чл.2. Сдружението е доброволна, независима и неполитическа, самоуправляваща се организация на български юридически и дееспособни физически лица.
Чл.3. СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ за осъществяване на общественополезна дейност „ЕДИННО БАНСКО” организира дейността си въз основа на настоящия Устав, закона и има собствени отличителни знаци.

Наименование
Чл.4./1/ Наименованието на сдружението е: СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ „ЕДИННО БАНСКО”.
/2/ Наименованието може да се изписва и на латиница по следния начин
NON-PROFIT ORGANISATION „ UNITED BANSKO”
Седалище и адрес
Чл.5./1/ Седалището на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ „ЕДИННО БАНСКО” е гр. Банско,2770,община Банско,ул.”Цар Симеон”40
/2/ Адрес на управление: гр. Банско,2770,община Банско,ул.”Цар Симеон”40
Чл.6. СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ за осъществяване на общественополезна дейност „ЕДИННО БАНСКО” може да има клонове.Към наименованието на клон може да се добави указание за неговия предмет на дейност.

Срок
Чл.7 СДРУЖЕНИЕТО не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

ІІ. ЦЕЛИ И СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ

Чл.8. Водени от идеята, че ЕДИНЕНИЕТО ОКОЛО УСТОИТЕ НА СВОБОДАТА И СВОБОДНАТА ИНИЦИАТИВА НА ИНДИВИДА, ПЛУРАЛИЗМА, ДЕМОКРАЦИЯТА, ОБРЗОВАНИЕТО И ВЪЗПИТАНИЕТО И ИЗПОВЯДВАНЕТО НА ТРАДИЦИОННИТЕ КУЛТУРНИ И ОБЩОЧОВЕШКИ ЦЕННОСТИ Е ВАЖНО И НЕОТМЕНИМО ЧОВЕШКО ПРАВО И ОСНОВЕН ФАКТОР ЗА ПОСТИГАНЕ НА СВОБОДНО И ДЕМОКРАТИЧНО ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО, членовете на сдружението се обединяваме да работим за укрепване, консолидиране и развитие на тези цели в местното общество и осъществяване на необходимите  инициативи и реформи в посока реализация на нашите идеи.
Чл.9 Цели на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „ЕДИННО БАНСКО”
1. Утвърждаване на  идеите за развитие на гражданското общество сред българските граждани и създаване на консолидирана и единна общност от хора с  реформаторско мислене, които ги споделят.
2. Възпитаване у  гражданите на дух на принадлежност към гражданското   общество, европейската общност и плурализъм.
3. Подпомагане развитието на естествените междуличностни отношения, основани на принципите на толерантност, равнопоставеност, сътрудничество и приятелство.
4. Създаване на условия и мотивация за сътрудничество и приятелство между български граждани от различни етнически, социални, културни и религиозни общности.
5. Създаване на благоприятна и толерантна културна среда за социализиране на  гражданите в неравностойно социално положение,социално слаби,и инвалиди.
6. Реализиране на практики в защита на човешките права,регионално развитие,екология и околната среда.
7. Популяризиране и отстояване на гореизброените принципи с всички допустими от закона средства.

Чл.10. За постигане на набелязаните в този устав цели ще се използват следните средства: организиране на форуми, семинари, обучения,симпозиуми, издателска и клубна дейност за утвърждаване принципите на сдружението. Участие на сдружението в общински,областни, национални и  европейски социални, културни и обществени мероприятия.

ІІІ. ВИД НА ДЕЙНОСТТА
Чл.11. СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ за осъществяване на общественополезна дейност „ ЕДИННО БАНСКО” ще извършва дейност изключително в интерес на трайно установяване и популяризиране на демократичните ценности и принципи в българското общество.

ІV. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
Чл.12. При изпълнение на своите цели и задачи СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ за осъществяване на общественополезна дейност „ЕДИННО БАНСКО”
1. Осъществявя семинарна, консултираща, обучителна и издателска дейност.
2. Организира посещения на социални, културни, обучителни и др. обществено значими мероприятия.
3. СДРУЖЕНИЕТО не разпределя печалба. Реализираните приходи от  дейността се използват за постигане на определените с настоящия устав цели.

V. РЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА И НАЧИНА НА ВНАСЯНЕ НА ИМУЩЕСТВЕНИТЕ ВНОСКИ

Чл.13.Членуването в сдружението е доброволно.Членове могат да бъдат физически и юридически лица,които споделят целите на сдружението и средствата за постигането им,изпълняват устава и заплащат редовно членския си внос. Всички членове СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „ЕДИННО БАНСКО” заплащат месечен членски внос.
Чл.14. Размерът и редът за внасяне на членския внос се определя от Управителния съвет. Първоначалният размер на членският внос е 1 лв. Месечно,който се заплаща на годишна основа до края на месец януари от текущата година

VІ. Имущество на Сдружението

Чл. 15.1) Имуществото на Сдружението се формира от:
1. Членски внос;
2. Дарения, завещания и целеви финансирания в полза на Сдружението от български и чуждестранни физически и юридически лица,от правото на собственост и други вещни права,имуществени вноски от членовете,вземания и други права в зависимост от действащите нормативни актове.
3. Извършване на допълнителна  дейност /издаване на информационни и образователни материали, семинарна и преподавателска дейност и др./ . Тази дейност трябва да бъде свързана с предмета на основната дейност на Сдружението и приходите трябва да бъдат използвани за постигане на определените в устава цели. Извършването на  дейността се подчинява на условията и по реда, определени със законите, регулиращи съответния вид  дейност. Сдружението не може да разпределя печалба.
4.Средства набрани от благотворителна дейност, спомоществувателства и осъществени проекти.
5. Други приходи и постъпления, незабранени със закон, за постигане целите на Сдружението.
2) Видът, размерът и периодичността на внасяне на членския внос се определя от Общото събрание на Сдружението. Членският внос се внася в брой или по банкова сметка на Сдружението един път годишно – до 31 януари на всяка календарна година.
3) Предмет на дарение и завещание могат да бъдат пари, ценности, ценни книжа, движими и недвижими вещи и имоти, обекти на интелектуална собственост и други имуществени права.
4. Сдружението може да откаже да приеме дарение или завещание, направено с неприемливи условия и в противоречие с нейните цели и с разпоредбите на този Устав и законодателството в страната.
5) Сдружението води регистър за извършените дарения, целеви финансирания и завещания при спазване на волята на дарителя.
Ограничения при използване на имущество
Чл. 16.1)Имуществото на Сдружението се управлява в съответствие със законите на страната, разпоредбите на този Устав и вътрешните правила на Сдружението.
2) По решение на Управителният съвет временно свободните средства може да се използват за дейности, които допринасят за запазването и увеличаването на имуществото на Сдружението и осигуряват неговото самофинансиране.
3) Сдружението не може да участвува в събирателни и командитни дружества като неограничено отговорен съдружник.
4) Ако годишните приходи на Сдружението надхвърлят разходите му, разликата се използва за дейността на Сдружението. Разликата не може да бъде разпределяне в полза на учредителите, членовете на Управителния съвет, служителите или в друга форма да облагодетелства частни и/или свързани лица.
5) Актове на разпореждане с недвижимо имущество, собственост на Сдружението, се извършват по решение на Управителния съвет.

Разходване на средства
Чл. 17.Средствата, събрани от Сдружението, може да се използват и разходват само за постигане на целите, посочени в чл. 8 от този устав. Разходването на средства за осъществяване дейността на Сдружението се регулира съгласно този устав, вътрешните правила на Сдружението и приетия от Управителния съвет бюджет, като се гарантират:
1. Ефективно изпълнение на приетите от Управителния съвет стратегия и решения;
2. Спазване волята на дарителите;
3. Прозрачност на процедурите за вземане на решения;
4. Редовна отчетност към Общото събрание, дарителите и членовете;
5. Разпределяне на отговорностите при вземане на решение и контрол.

VІІ. ЧЛЕНСТВЕНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 18.1)Членуването в сдружението е доброволно. Членове могат да бъдат всички физически и юридически лица , които приемат Устава, целите и задачите на сдружението. Приемането на нови членове на Сдружението се извършва по решение на Управителния съвет.
2) Всеки член има право да участва в управлението на Сдружението, да бъде информиран за неговата дейност, да се ползва от имуществото му и от резултатите от дейността му по реда, предвиден в устава.
3) Всеки член е длъжен да внася членски внос в размер, определен от Общото събрание.
4) За задълженията на сдружението членът отговаря до размера на членския внос. Членът не отговаря лично за задълженията на Сдружението.
5).Всеки член на сдружението има следните задължения:
– да работи за целите на сдружението
-да спазва устава на сдружението
-да допринася с действията си за издигане ролята на Сдружението в обществото
-да не използва членството си в Сдружението за цели противоречащи на Устава , законите на страната и добрите нрави.
6.) Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.
VІІІ. Прекратяване на членство

Чл. 19.1)Членството се прекратява:
1. С едностранно писмено волеизявление до УС;
2. Със смъртта или поставянето под пълно запрещение;
3. С изключването от УС;
4. С прекратяването на Сдружението.
2) Решението за изключване се взема от Управителния съвет при грубо и системно нарушаване на устава, увреждане имиджа на Сдружението, лишаване от граждански права, злоупотреба с имущество или финанси на сдружението и друго поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо.
3) При прекратяване на членството внесените от члена имуществена вноска и членски внос остават собственост на Сдружението.

ІХ. ОРГАНИ

Чл. 20.1)Върховен орган на Сдружението е Общото събрание.
2) Управителен орган на Сдружението е Управителният съвет.

Общо събрание
Чл. 21.Общото събрание се състои от всички членове на Сдружението.

Х. КОМПЕТЕНТНОСТ на Общото събрание

Чл. 22.1)Общо събрание:
1. Изменя и допълва устава;
2. Избира и освобождава членовете на управителния съвет;
3. Взема решение за участие в други организации;
4. Взема решене за преобразуване или прекратяване на Сдружението;
5. Приема основните насоки и програми за дейността на Сдружението;
6. Приема бюджета на Сдружението;
7. Приема отчета за дейността на Управителния съвет;
8. Отменя решения на другите органи на Сдружението, които противоречат на закона, устава или вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението;
9.Утвърждава символите на Сдружението
10. Взема и други решения, предвидени в устава.
2) Решенията на общото събрание са задължителни за другите органи на Сдружението.
3) Решенията на общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава.
4) Решенията на органите на сдружението, които са взети в противоречие със закона, устава или предходно решение на общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред общото събрание по искане на заинтересуваните членове на сдружението или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

ХІ. Свикване на общото събрание

Чл. 23.1)Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на Сдружението в населеното място, в което се намира седалището на Сдружението,най малко един път годишно. Ако в последния случай Управителният съвет в месечен срок не отправи писмено покана за свикване на общото събрание, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.
2) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на общото събрание и по чия инициатива то се свиква.
3) Поканата се обявява на интернет-страницата на сдружението и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира адресът на управлението на Сдружението, най-малко една седмица преди насрочения ден.

ХІІ. Кворум

Чл. 24.Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, ако присъстват най – малко 30 % /тридесет процента/ от членовете.

ХІІІ. Гласуване

Чл. 25.1)Всеки член на Общото събрание има право на един глас.
2) Член на Общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:
1. него, негова съпруг/а/ или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;
2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.
3) Не се допуска гласуване с пълномощия.

Вземане на решения:
Чл. 26.1)Решенията на общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите.
2) Решения по чл. 22, ал. 1, т. 1, 5 и 6 се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите.
3) По въпроси, които не са включени в предложения и приет дневен ред , не може да се вземат решения.

ХІV. Управителен съвет

Чл. 27.1)Управителният съвет е управителен орган на Сдружението.
2) Управителният съвет се състои от 5 членове. Управителният съвет със свое решение определя измежду състава си – Председател, до 1 заместник – председател и членове.
3) Юридически лица, които са членове на Сдружението, могат да посочват за членове на управителния съвет и лица, които не са членове на Сдружението.
4) Членовете на управителния съвет се избират за срок от 1 /една/ година с право на преизбиране.
5) Управителния съвет може да взема и неприсъствени решения, в случай, че  негови членове са изразили съгласието си писмено.
6) Решенията на Управителния съвет по ал. 2 се вземат с мнозинство повече от половината от неговите членове. При равенство на гласовете, решаващ е гласът на председателя на УС.

ХV. Правомощия на Управителния съвет

Чл. 28.Управителният съвет:
1. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
2. разпорежда се с имуществото на Сдружението при спазване изискванията на устава;
3. приема вътрешни правила на Сдружението и други вътрешни актове;
4. определя размера на членския внос и приема нови и изключва членове на сдружението;
5. подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;
6. подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Сдружението;
7. определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението, включително и тази в обща полза, и носи отговорност за това;
8. приема, решения, декларации, обръщения и други;
9. подготвя и свиква общото събрание;
10. определя адреса на Сдружението;
11. определя ликвидатор на Сдружението;
12. създава помощни органи на Сдружението;
13. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган;
14.взема решения и определя условията за образуване на помощни органи – Консултативен съвет, Експертни групи в зависимост от потребностите и дейността на Сдружението.
15. взема решение за откриване и закриване на клонове.
16. изпълнява задълженията, предвидени в устава.
Заседания на управителния съвет
Чл. 29.1)Заседанията на управителния съвет се свикват и ръководят от председателя. Председателят е длъжен да свика заседание на Управителния съвет при писмено искане на една трета от членовете му. Ако председателят не свика заседание на Управителния съвет в тридневен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на управителния съвет. При отсъствие на председателя заседанието се ръководи от определен от Управителния съвет заместник-председател или от секретаря.
2) Управителният съвет може да вземе решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.
3) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.
4) Решенията по чл. 28 т. 2, 3, 8, 13 и 15 се вземат с мнозинство от всички членове, а останалите с мнозинство от присъствуващите.
5) Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет.

ХVІ. Представителство

Чл. 30.Сдружението изразява волята си и извършва правни действия чрез своите органи. То се представлява от председателя, а в негово отсъствие – от всеки двама заместник – председатели – заедно, или всеки зам.-председател и секретаря – заедно..
1)Председателят се избира от един от членовете на Управителния съвет.Той има право да извършва всички действия и сделки,които са свързани с дейността на сдружението,да го представлява.Председателят няма право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти  на сдружението.
2)Председателят:
-Организира изпълнението на решенията на УС
-Организира дейността на сдружението,осъществява оперативното му ръководство.
-Докладва незабавно на УС за съществени обстоятелства,касаещи дейността на сдружението.
ХVІІ. Други разпоредби

Проверка на дейността
Чл. 31.Поне веднъж годишно Сдружението осигурява извършването на проверка на дейността си от независим одитор или от счетоводител с опит и неукорим авторитет.
Задължение за водене на книги
Чл. 32.1)Сдружението е длъжно да води книги за протоколите от заседанията на Общото събрание и Управителния съвет. Ръководещият заседанието на съответния орган и лицето, изготвило протокола, удостоверяват и отговарят за верността на съдържането му.
2) Сдружението изготвя доклад за дейността си веднъж годишно, който трябва да съдържа данни относно:
1. съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на организацията и постигнатите резултати;
2. размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства;
3. финансовия резултат.
3) Докладът за дейността на Сдружението е публичен.
Прекратяване
Чл. 33.Юридическото лице с нестопанска цел се прекратява с решение на Общото събрание.

ХVІІІ. Ликвидация

Чл. 34.1)При прекратяване на юридическото лице с нестопанска цел се извършва ликвидация.
2) Ликвидацията се извършва от определен от Управителния съвет ликвидатор.
3) Ликвидаторът е длъжен по възможност да удовлетвори кредиторите на Сдружението от наличните парични средства, а ако това е невъзможно – чрез осребряване първо на движимото, а след това на недвижимото имущество на Сдружението.
4) Имущество не може да се прехвърля по какъвто и да е начин на:
1. учредителите и настоящите и бившите членове;
2. лицата, били в състава на органите му и служителите му;
3. ликвидатора освен дължимото възнаграждение;
4. съпрузите на лицата по т. 1-3;
5. роднините на лицата по т. 1-3 по права линия – без ограничение, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;
6. юридическите лица, в които лицата по т. 1-5 са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения.
ХІХ. Имущество след ликвидацията

Чл. 35.Останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество се предава на общината, в която е седалището на Сдружението. Общината е длъжна да предоставя имуществото за извършване на възможно най-близка до целите на Сдружението дейност.
Заличаване на Сдружението.
Чл. 36.След разпределяне на имуществото ликвидаторът е длъжен да поиска заличаване вписването на Сдружението от окръжния съд по седалището на Сдружението.

ХХ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 37.Въпросите, неуредени в този Устав и приетите вътрешни правила, се подчиняват на действащото гражданско законодателство и решенията на Общото събрание и на Управителния съвет на Сдружението.
Този Устав е приет на  28.01.2013 год. на учредително събрание на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ „ЕДИННО БАНСКО” в гр.Банско.

УЧРЕДИТЕЛИ:

ИЛИЯН АНГЕЛОВ НЕДЯЛКОВ

ИВАН ЕМИЛОВ ПАЧЕДЖИЕВ

ИВАЙЛО БОРИСОВ РЪХОВ

ЕМИЛ ИВАНОВ ПАЧЕДЖИЕВ

ЙОРДАН ДИМИТРОВ ГОВЕДАРЕВ

ЛЪЧЕЗАР ДИМИТРОВ  ПИРИШАНЧИН

ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ ПИРИШАНЧИН

КАТЯ ИВАНОВА НЕДЯЛКОВА

гр.БАНСКО
28.01.2013 г.