Нашаите публикации:

obshtina_bansko59

Протокол №38

 

 

Днес, 12.02.2014г., в тържествената зала на Народно читалище “Никола Вапцаров” гр. Банско се проведе редовно заседание на Общински съвет-Банско.

Председателят на Общински съвет Банско – г-н Колчагов съобщи, че от общо 17 съветника първоначално присъстват 17.

На основание чл.27 ал.2 от ЗМСМА г-н Колчагов обяви заседанието за открито.

Дневният ред е изпратен на всички съветници с писмо с изх. №ОС-03-161/05.02.2014г.

Г-н Колчагов – Преди да пристъпим към разглеждане и приемане на Дневния ред, давам думата на г-н кмета.

Г-н Икономов – Уважаеми общински съветници, преди да пристъпим към разглеждането на така обявения Дневен ред, искам да предложа най-напред да включим разглеждането на една декларация, нейното дебатиране и евентуално приемане от Общински съвет. Става въпрос за средствата, които бяха разпределени от държавния бюджет по програмата за “Растеж и устойчиво развитие на регионите”, от която Банско (не само Банско) беше изключено. Ние считаме, че това изключване е напълно безпринципно и непрозрачно. В този дух е и декларацията. Преди да преминем към разглеждане на бюджета, предлагам да прочета декларацията, да я обсъдим и г-н председателя да я предложи за приемане.

Г-н Колчагов – Колеги, има предложение току що упоменатата декларация да бъде включена като т.1 от Дневния ред, а всички останали да бъдат изместени с един номер назад.

 

Дневният ред с така направеното допълнение беше подложен на гласуване.

 

На основание чл.68 от ПОДОС, с 15  гласа ЗА и 2 гласа ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ (присъстват 17  съветника), ОбС прие следния дневен ред:

 

Решение №667

Дневен ред

1. Разглеждане на Протестна декларация, относно безпринципното, непрозрачно и несправедливо разпределение на средства от държавния бюджет.

докл. Г. Икономов

2. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1409/22.01.2014г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно създаване на общински фонд „Инвитро” и приемане на Правилника за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на съпрузи с репродуктивни проблеми на територията на Община Банско.

докл. Д. Русков

3. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-1414/24.01.2014г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно структура на Общинска администрация  Банско и структура на Общинска администрация в кметство Добринище.

докл. Д. Русков

4. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1418/30.01.2014г. от Сашка Въчкова – за кмет на Община Банско съгласно Заповед №07-286/28.01.2014г., относно Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – собственост на Община Банско за 2014г.

докл. Д. Русков

5. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1419/04.02.2014г. от Сашка Въчкова – за кмет на Община Банско съгласно Заповед №07-286/28.01.2014г., относно промяна в Решение №661/30.01.2014г. за кандидатстване с проект „Ремонт и реконструкция на подпокривно пространство на детска градина в гр. Добринище”.

докл. Д. Русков

6. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-1416/28.01.2014г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно изпълнението на бюджет приходи и разходи на Община Банско  за 2013г.

докл. Д. Русков

7. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-1415/24.01.2014г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно проекто-бюджет приходи и разходи на Община Банско за 2014г.

докл. Д. Русков

 

 

По т.1. разглеждане на Протестна декларация, относно безпринципното, непрозрачно и несправедливо разпределение на средства от държавния бюджет – докладва г-н Икономов.

 

Г-н Икономов прочете декларацията:

„ До Пламен Орешарски

Премиер на Република България

 

До Петър Чобанов

Министър на финансите

 

До Муса Палев

Областен управител на Област Благоевград

 

ПРОТЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ

от Общински съвет-Банско и кмета на Община Банско

Относно: Безпринципното, непрозрачно и несправедливо разпределение на средства от държавния бюджет

 

С Постановление №19/07.02.2014г. Министерски съвет на Република България одобри и разпредели средства от Държавния бюджет в размер на 499344577 лева за изпълнение на проекти и програми за целите на Програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”. Община Банско кандидатства по програмата с шест проекта, които бяха представени в срок и в съответствие с критериите за достъп до Програмата. Въпреки това общината беше изключена от разпределението на средствата от държавния бюджет. Подчертаваме, че по този начин Община Банско беше лишена от възможността да получи финансиране за изпълнението на важни инфраструктурни проекти. Държим да се знае, че данъците на едва 13-хилядната Община Банско имат значителен принос към формирането на Националния бюджет, за разлика от тези на редица други привилегировани общини.

По този повод изразяваме своя и на нашите съграждани остър протест срешу безпринципното, неясно и напълно необосновано решение на Министерски съвет.

Изпълнявайки задълженията си, вменени ни от Закона и Конституцията, пред която сме положили клетва, ние, общинските съветници и кметът на общината настояваме:

На основание Закона за достъп до обществена информация, в предвидения от него срок, да ни бъде предоставено:

– от Министерски съвет – пълна информация за изпълнение на Постановление №4/16.01.2014г., отнасяща се до работата на Междуведомствения съвет за оценяване, приоритизиране и подбор на проекти за изпълнение на Програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”, поради основателното ни съмнение и това на нашите съграждани, че Постановлението не е изпълнено, като са нарушени разпоредбите му и са подменени критериите, по които са разпределяни публични финанси;

– от Областния управител – списъка на номинираните от него проекти, критериите, по които той и съставен и съответствието му с Постановлението, задължение, което му е вменено по силата на чл.6 ал.1 от същото.

Ще обжалваме по съдебен ред Постановление №19/07.02.2014г. на Министерски съвет.

На основание Закона за съдебната власт ще се обърнем към Главния прокурор на Републиката и ще настояваме за неговата намеса, поради обстоятелството, че става дума за действия на държавната власт от голям обществен интерес, засягащи разпределение на средства от Държавния бюджет.

Крайно време е Община Банско да бъде оценявана по достойнство и от собственото ни правителство, така както е оценена от Европа и света.”

 

 

Г-н Икономов – Това е текста на декларацията, която предлагаме за приемане. Ако искате, да Ви дам малко повече разяснение. Това Постановление №4, което цитирам, е на Министерски съвет за създаване на Междуведомствен съвет, като в него също е текста за уточняване на критериите, по които би следвало да бъдат подавани проектите и на какво те би трябвало да отговарят. Изрично беше подчертано на срещата ни с Областния управител, че средства ще получат абсолютно всички общини като ще са приоритет проекти, които имат проектна готовност и разрешение за строеж. С всички тези неща ние сме се съобразили. Знаейки обаче, че не можем да разчитаме на голямо финансиране, ние подадохме 6 проекта на общината. Четири от тях са улици в гр. Банско, това са ул.”Глазне”, ул. „Тодор Александров”, ул. „Цар Симеон” и ул. „Пирин”. За Добринище подадохме проект за надстрояване и разширение на детската градина, а във Филипово – проект за разделно водоподаване на селата Филипово и Места, който би решил проблема на Филипово почти на 100% със снабдяване на вода през летния сезон. Искам да подчертая, че всички проекти, които сме подали, са с проектна готовност и с разрешение за строеж. Това личи и по стойностите, които сме дали като индикативна стойност на всеки проект. Ако обърнете внимание на Постановление №19 и приложението към него за одобрените проекти по други общини, ще видите едни раздадени кръгли стойности по 200000 лв., по 150000лв., което говори за липсата на каквато и да е проектна готовност и просто раздаване на пари на общини на парче. Искам да е ясно на всички, че ние не сме против общините и кметовете, на които са раздадени тези суми. Ние сме против принципа и непрозрачността за начина на тяхното разпределение, на скоростта, с която бяха раздадени тези пари. Община Сатовча има 15 проекта одобрени, може да е подала и повече, Община Гърмен има над 10 проекта, да не говорим за Гоце Делчев и др., ние сме подали 6 и ако сметнем на броя на общините средно предполагам, че са подадени около 100 проекта. Няма как тези сто проекта първо в това кратко време да бъдат прегледани от Областния управител, още повече никой не ни е търсил на нас допълнително обяснение в каква проектна готовност се намират тези проекти, до колко те са важни и с какво те са свързани, тяхното изпълнение с какво би допринесло за устойчивото развитие на общината. Единствено което е подадено, е наименование на проекта, индикативна стойност и две изречения като икономическа обосновка т.е. това независимо, че не са европейски средства, това е един огромен публичен ресурс, върху който ние също наблягаме в общината. Не може община като Банско, която формира една огромна част от националния бюджет (разбира се съразмено на нейните жители), тук се формира една огромна част на брутния вътрешен продукт в сравнение с други привилегировани общини, както сме написали, в сравнение с общини, които са получили 1000000 лв. – 1500000 лв., а нашия принос в бюджета е къде къде по-голям, и може би това остава единствения ясен критерий, според който би следвало все пак и ние да получим от този обществен ресурс т.е. от нашите данъци, които сме внесли в националния бюджет, а тук не се връща нито един лев и отива за ремонт на кметства, за басейни и т.н.. Затова аз призовавам ОбС да се обединим около тази декларация, да я приемем, защото едва ли в тази зала има човек, който да е доволен от това, че Община Банско не е получила средства. Водих разговори, включително имаше изявление и в медиите, че видите ли, тъй като Община Банско през предходните години е получавала средства, затова сега не са ни отпуснати. Ами ако това е било истинския критерий, истинската причина, би следвало това нещо да се напише в постановлението. Да се напише така: Общини, които са получили средства през миналите години, сега няма да бъдат финансирани. Това нещо го нямаше. Аз мисля, че сме изпълнили изцяло критериите на постановлението и напълно несправедливо и порочно сме отстранени от тази програма.

Г-н Юнчов – Искам да вметна, че към Министерството на регионалното развитие и благоустройството, доколкото знам, към програмата „Безводие” има 180000лв., не претендирам точно за сумата, за с. Места и с. Филипово, което Вие споменахте.

Г-н Икономов – Не разбрах съвсем изказването Ви, г-н Юнчов. Предполагам, че имате предвид това, което се появи в медиите като информация, че ние сме одобрени с този проект във фонд „Безводие”. Няма как да сме одобрени, защото ние не сме подавали искане към този фонд, тъй като никой не ни е казал, че там можем да кандидатстваме. Ние сме кандидатствали по тази програма, която беше утвърдена от държавния бюджет. Сега разбрахме, че има възможност да кандидатстваме по този фонд „Безводие”, както може би за допълнително прихващане и за Елешница. Но ние все още не сме подали формата и може би тук Областния или Зам. областния управител трябва да ни даде малко повече разяснение по какъв начин да подадем това нещо като апликационна форма. Но към момента няма нищо официално, поне аз не знам. Не знам как може да сме одобрени, без да сме подали нещо за одобрение. Иначе ако това стане, ще се радвам много.

Г-н Юнчов – Да, по наша апликационна форма сме одобрени. Тя е била подадена към “Растеж и устойчиво развитие”, но е използвана и одобрена при Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Г-н Икономов – Това го нямахме като информация. Радваме се, че е така.

Г-н Рахов – Аз също мисля, че ние несправедливо сме отрязани от тази програма. Но мисля, че думата „несправедливо” е нашата бъдеща и ключова, която трябва да е акцента на тази декларация. Тук „безпринципно” не мисля, че трябва да е в тази декларация поради факта, че тези средства са разпределени по някакъв принцип. Дали той ни устройва или не, това е друг въпрос. Моето предложение е да махнем думата „безпринципно” на първа и втора страница, като водещата дума да бъде „несправедливо”, а също и думата „неприемливо” е уместна може би на втора страница на мястото на „безпринципно”. Действително нашата община, не само Банско, но и други курорти в България, повече дават, отколкото получават от държавния бюджет. Все пак това е благодарение на природата, която ние и други общини имаме и ни дава възможност да развиваме основно туризма като водещ бизнес. Тук може би не е правилно, може би имат основание и Министерски съвет как да бъдат разпределени средствата, но не е правилно някои общини нищо да не получават. Затова моето предложение е думата „безпринципно” да я махнем.

Г-н Икономов – Г-н Рахов, напълно безпринципно е разпределението и аз държа тази дума да си остане. Разбира се, Вие сте хората, които ще решите с Вашето гласуване, но както казахте, по някакъв принцип са разпределени. Те са разпределени, но не са разпределени въз основа на критериите, които са залегнали в постановлението, защото не може да се изисква проектна готовност, а в същото време да пише: реконструкция на улици и тротоари Горно Дряново, с. Дебрен, с. Дъбница, с. Рибново – 1500000 лв. Това само по себе си говори, че липсва каквато и да е проектна готовност. Друго – благоустройство в Лъжница – 200000 лв., благоустройство в Корница – 200000 лв., благоустройство в Брезница – 200000 лв., в с. Буково благоустройство – 150000 лв. т.е. дадени са суми, които нямат проектна готовност, едно от условията, което беше в постановлението. Другото, което говорихме – на нас ни е отказано реконструкция на детска градина. В същото време е в рехабилитация ОДЗ гр. Сандански т.е. два еднакви проекта, едното се оценява, другото не се. Къде е принципа в случая? Това имаме предвид. Добри принципи са заложени, добри критерии са заложени в постановлението, което следва да се оцени, но казвам, че комисията, която е била, и към Областния управител, и Междуведомствената комисия, която накрая е дала предложението на Министъра на финансите, не е имала възможността да огледа тези проекти съобразно критериите, които те сами са си заложили и затова просто безпринципно са раздадени пари. Моето предложение е тази дума да си остане, но все пак Вие ще решите.

Г-н Рахов – Аз затова отбелязах тези неща, г-н кмете, които Вие сега ги цитирате. Но точно поради смисъла на Вашата декларация точните думи са „несправедливост” и „неприемливост”. Дали са правилни или неправилни принципите и в двата случая думата „безпритципно” може би не е точна. Затова моето предложение е водещите думи да са „несправедливо” и „неприемливо”.

Г-жа Въчкова – Г-н Рахов, бих оспорила думата „неприемливост”, защото ако разпределението е принципно, пак може да не сме получили нищо и тогава дали ще го приемем или не, вече това е въпрос как ще го преживеем. Ама когато нещо не е извършено по точни и ясни принципи, тогава пък няма нужда да го кръщаваме „неприемливо”.

Г-н Рахов – Аз дадох моето предложение, нека колегите да преценят. Иначе за себе си приемам декларацията.

Г-н Колчагов – Г-н Рахов, ако може в местата, където имате предложение, да го формирате как точно да изглежда изречението, за да сме наясно всички.

Г-н Рахов – След “относно” да отпадне „безпринципното” и да остане „несправедливото, непрозрачно и неприемливо разпределение на средствата от държавния бюджет”. На втора страница „По този повод изразяваме своя и на нашите съграждани остър протест срещу неясното и напълно необосновано решение на Министерски съвет”.

Г-н Икономов – То може да е принципно и пак да е неприемливо за нас. Може принципно да са ни изключили, но това не означава, че пак  ще е приемливо за нас. Когато са ни изключили, принципно или непринципно, то все е неприемливо за нас, защото пари не сме получили.

Г-н Колчагов – Дайте да махнем „неприемливо”, махаме и „безпринципно”. Общият дух на декларацията е ясен.

Г-н Икономов – Не е така защото все едно се съгласяваме, че на нас принципно са ни отрязали парите. Това се случва. По какъв принцип ни отрязаха парите?

Г-н Захов – Точно това е въпроса – ние знаем ли какви са тези принципи за разпределението?

Г-н Икономов – Не знаем. Затова казваме принципите са ясни, критериите в постановлението са ясни. Ние сме ги изпълнили всичките. Други се съмняваме, че са ги изпълнили, защото нямат проектна готовност, ама нашето е безпринципно, а тяхното е принципно.

Г-н Краваров – Ние не трябва да гледаме сега на Сандански и на Сатовча какво е дадено. Ние трябва да си гледаме Банско. Декларацията, според мен, е ултимативна. Ние поставяме ултиматум и на Министерски съвет, и на Областния управител, и на главния прокурор. Не се контактува така с държавните органи. Затова не мога да гласувам за такава декларация. Искам да има пари за Банско, но не мога да гласувам за декларация, която поставя ултиматум на председателя на Министерски съвет, на Областния управител и на главен прокурор.

Г-н Икономов – Ние не поставяме ултиматум, ние търсим информация – да ни представят документите, по които сме класирани, защото всички тук знаем, че когато някой кандидатства по някой проект, независимо под каква форма, той има право на достъп до това, да види как е класиран или защо не е класиран, защото все пак става въпрос за една декларация. Не става въпрос за някакви пари, дошли от някъде неизвестно от къде. Това са данъците, които ние и нашите фирми също са платили в този държавен бюджет и аз настоявам, че ние имаме право да знаем защо тези данъци не са дошли и в Банско. Не става въпрос за ултиматум. Искаме достъп до информация.

Г-н Ръхов – Моето становище се припокрива с така разразилата се полемика и тя според мен е в резултат на непотърсен политически диалог между нас. Не знам какво е било времето, в което е трябвало да се съчини тази декларация, но тази полемика в момента се разразява, защото не сме обсъдили предварително съдържанието й. Хубаво е, когато възникнат въпроси от нивото на политическите ни разногласия, когато се касае за Банско, да се събираме, може да е в последния момент, но предварително да обсъдим нещата. Предполагам, че такива въпроси ще има много и редно е, когато трябва да правим такава протестна декларация до висшестоящите държавни органи, предварително да е обсъдена.

Г-н Думанов – Мисля, че ситуацията е деликатна. Обществото ни е достатъчно разтърсено от политически разправии и политически интриги и затова аз ще се въздържа въобще от гласуване. Аз няма да гласувам по тази точка, не желая да вземам отношение.

Г-жа Джибина – Колеги, искам да Ви кажа, всички сме информирани по медиите какво става. Сега принципно, безпринципно – звучи ми все едно сме в начално училище. Ние сме задължени да подпишем такава декларация. С тази декларация аз не заставам зад кмета на община Банско. Аз заставам зад хората. Те са гласували за нас. А ние какво искаме сега? Всички знаем какво става – как са разпределени проценти, на кои общини. Най-малкото, което можем да направим е да се подпишем. В Община Враца даже има и протести от граждани. А ние какво правим? Срамота е.

Г-н Рахов – Колеги, в края на краищата това е една декларация, с която ние изразяваме едно несъгласие за едно разпределение на едни средства. Не ни трябват месеци дебати за да сме на позиция приемаме ли това дали сме разпределени като средства или не сме. Мисля, че това не е някакъв ултиматум. Мисля, че това е единствения ред, по който една община може да възрази за справедливото или несправедливо разпределение на средства. Главният прокурор на последно време с много по-големи глупости го занимават, така че …

Г-н Колчагов – Разпределението на 500000000 лв. публични средства не е за подценяване и е акт, който е сериозен акт. Разпределението на публични средства се съблюдава от прокуратурата и от съдебната власт.

Г-н Икономов – Само да отговоря на г-н Ръхов. Прав сте, г-н Ръхов, че такива декларации трябва да се обсъждат на широко ниво. Просто нямаше време. Аз съм се опитал да потърся контакт с доста хора от ОбС, не съм могъл с всички. Занапред така ще действаме и не съм много съгласен, че не трябва да се дебатира за такава декларация т.е. колкото и маловажно да изглежда на пръв поглед, това нещо показва нашето отношение, отношението на всеки общински съветник към действието или бездействието на правителството, за случая говоря. За нашето отношение за това, колко важно приемаме това, което се е случило, към това каква отговорност носим, така че хубаво е тези декларации да се приемат с мнозинство, защото ние сме всички тук да защитаваме най-вече интересите на нашите граждани, а не да се съобразяваме с това и да мислим каква по-мека дума да използваме по отношение на правителството, защото фактът е факт, ние пари не сме получили. Съгласен съм, че трябва да умуваме декларацията за това как най-добре да звучи и в тази връзка може би просто по-дълго ще се дебатира.

Г-жа Тренчева – Аз съм първи мандат общински съветник и след като видях тази декларация съм изненадана, че изобщо някой може да бъде против такава декларация след като се касае за средства, които не са за отделни личности, а са за цялата община. Според мен, ако не бяхме излезнали с такава декларация и ако не приемем тази декларация, ще бъдем обвинени от хората, от гражданите на Банско, защото контактуваме с достатъчно хора, те са наясно с това, което става и никой не го интересува кой е на власт и от коя политическа сила е. Интересува ни всички как ще върви занапред Банско.

Г-н Захов – Г-н Икономов, кои общини са лишени от такова финансиране? Имате ли информация?

Г-н Икономов – Благоевград, Кресна, Струмяни, Банско и Петрич.

Г-н Захов – Значи за жалост продължава българските общини да сме заложници на националната политика. Мисля че декларацията може да бъде подкрепена и сме длъжни да я подкрепим. Според мен най-важно е да искаме информация какви са им основанията Банско да не получи никакво финансиране. Другите общини няма да ги коментираме. Мисълта ми е ще обжалваме по съдебен ред постановлението, ще уведомим главния прокурор, хубаво главния прокурор можем до го уведомим, по съдебен ред какво ще обжалваме?

Г-н Икономов – Както е подготвена декларацията, аз съм подготвил две искания съгласно Закона за достъп до обществена информация до Муса Палев – Областен управител и до Пламен Орешарски да ни бъде предоставена информация кои от предложените и внесени от Община Банско проекти с регионално и местно значение са номенирани и предложени  за оценка. Това е до Областния управител, защото Областният управител трябва да получи една информация какво е излязло от Областна администрация като предложение, по какъв начин ние там сме подредени и класирани. Именно до него исканието е да ни бъде предоставена информация кои от предложените и внесените от Община Банско проекти с регионално и местно значение са номинирани и предложени за оценка, както и мотивите за направения подбор. Другото, което е до министър председателя, изискваме да ни бъдат предоставени протоколите и стенограмите от заседанието на Междуведомствения съвет за оценка, приоритизиране и подбор на проектите и програмни предложения  за изпълнение целите на публичната Програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите” както и мотивите за направения избор по отношение на следните проекти на Община Банско, номинирани евентуално от Областния управител. Защото какво може да се е случило? Няколко са вариантите. Първо от областта да не сме номинирани въобще за финансиране и тогава ние няма какво да търсим от Междуведомствената комисия, защото там не фигурираме. Втори вариант – да сме номинирани от Областната администрация, а пък горе да не сме одобрени или списъкът да е сменен или да е направена нова оценка от Междуведомствената комисия. Това са варантите и аз мисля, че преди да получим тази информация и да я разгледаме, ние няма и не трябва да предприемаме никакви стъпки по обжалване евентуално и по сезиране на главния прокурор. Това са стъпките и за това са подготвени тези писма. Когато получим тази информация, тогава ще преценим какво да правим по-нататък. А постановлението е административен акт и той подлежи според АПК на обжалване като всеки административен акт.

Г-н Краваров – Никой не е против тази декларация. Пак казвам – мисля че тази декларация трябва да се прегледа наново и да се редактира. Има неща, които трябва да отпаднат и дайте да направим една комисия от общински съветници, ако трябва да се даде почивка и да седнат и да я прередактират наново декларацията. Много е така в такъв стил направена, че ние не сме чак толкова силни да се отнасяме така към Министерски съвет, към Областен управител, към Министър председател. И другото, което е, имаме зам. областен управител от Банско. Не можахме ли да се видим с него, да видим какви са причините, че не ни одобряват.

Г-н Икономов – Аз мисля, че това е коментирано в БСП организацията, така че да ни дадат някаква информация. Може би г-н Дурчов е дал някаква информация защо Банско не е одобрено. По отношение за това защо не сме одобрени дали е споделил г-н Дурчов?

Г-н Юнчов – Нямаме такава информация.

Г-н Краваров – Г-н Председател, ако гледаме само политическата страна на въпроса, би следвало да се питаме – Разлог имат кмет от ГЕРБ и са получили пари. Нали така? Значи нещо друго има тук.

Г-н Икономов – Ама не питаме политически. Няма нищо политическо в тази декларация.

Г-н Юнчов – Подкрепям едно предложение имаше, имаме представител в Областна администрация, имаме Зам. областен управител. Наистина мога да предизвикам една среща с него. Да зададем тези въпроси, които се задават тук и да имаме по-голяма яснота. Това е моето предложение.

Г-н Колчагов – Колеги, няма никакви политически мотиви в тази декларация. Както се изразиха някои колеги, ние сме избрани от нашите съграждани. С тази декларация искаме да покажем пред себе си и пред нашите съграждани, че защитаваме техните интереси и изпълняваме задълженията си, за които сме избрани. Така че, ако някой се притеснява, че има нещо политическо, аз не виждам нищо такова. В други общини тези декларации са приети с пълно мнозинство без значение от коя политичиска сила произхождат общинските съветници. За пример давам Община Благоевград, които веднага след като стана известен факта за разпределение на публичните средства просто имаха късмет, че в същия ден имаха сесия, те пък въобще не са се събирали да обсъждат текста на декларацията и веднага бяха гласували спонтанно. Така че политика няма, искаме по законов ред да получим информация и да сме наясно, защото като ни питат гражданите нали трябва по някакъв начин да им отговорим. Сега ще дам 5 минути почивка за консултации, ако има нужда, и продължаваме.

 

Последва 5-минутна почивка.

 

Г-н Колчагов – След така провдените консултации принципно се взе решение декларацията да остане в същия вид. Единствено последното изречение, „Крайно време е Община Банско да бъде оценявана по достойнство и от собственото ни правителство, така както е оценена от Европа и света” да бъде заменено с „Настояваме Община Банско да бъде оценявана по достойнство и от собственото ни правителство, така както е оценена от Европа и света”, защото Община Банско е оценявана по достойнство преди, според колегата Русков.

Г-н Краваров – Искам само да направя едно допълнение. Искаме Областния управител да дойде тук да даде обяснение за това, че Община Банско няма одобрен нито един проект. Той е изявил желание, че може да дойде.

След прекратяване на дебатите се премина към гласуване.

 

Поименно гласуване:

Владимир Николов Колчагов – ЗА

Асен Петров Кирицов  – ЗА

Благой Георгиев Кишев – ЗА

Костадин Иванов Загорчин – ЗА

Евгения Йорданова Тренчева – ЗА

Михаил Иванов Рахов – ЗА

Димитър Костадинов Русков – ЗА

Георги Димитров Думанов – НЕГЛАСУВАЛ

Георги Борисов Еринин – ЗА

Магдалена Дамянова Джибина – ЗА

Александър Иванов Краваров – ЗА

Ася Валентинова Рупчина – ЗА

Елена Георгиева Янчовичина – ЗА

Костадин Михайлов Юнчов – ПРОТИВ

Никола Борисов Сакарев – ПРОТИВ

Лазар Методиев Захов – ЗА

Ивайло Борисов Ръхов – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

 

С 13  гласа ЗА, 2  гласа ПРОТИВ, 1 глас ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ и 1 глас НЕГЛАСУВАЛ (присъстват 17 съветника), ОбС прие:

 

Решение №668

На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет-Банско реши:

Приема Протестна декларация, относно безпринципното, непрозрачно и несправедливо разпределение на средства от държавния бюджет.

 

По.2. разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1409/22.01.2014г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно създаване на общински фонд „Инвитро” и приемане на Правилника за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на съпрузи с репродуктивни проблеми на територията на Община Банско – докладва г-н Русков.

Докладната е разгледана на заседания на Постоянната комисия по социална политика, здравеопазване и сигурност на гражданите и Постоянната комисия по бюджет и финанси.

Г-н Русков – В Общински съвет е постъпила докладна от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно създаване на общински фонд „Инвитро” и приемане на Правилника за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на съпрузи с репродуктивни проблеми на територията на Община Банско. От мотивите само ще Ви прочета, че България е с най-малък прираст на населението в света. Твърдението е от доклад на фонда на ООН за 2010 – 2015г. Според данните на ООН в България отрицателният прираст е близо минус 0,7%. Една от основните причини за тази тъжна статистика е безплодието. През последните години нараства броя на двойките с репродуктивни проблеми. По статистика в България те са над 200000. Предлага се да бъде създаден един фонд за подпомагане на хората с репродуктивни проблеми и се предлага правилник, с който правилник средствата от фонда да бъдат разпределяни. В тази докладна и това предложение за правилника се казва “за финансово подпомагане на процедурите и дейностите по асистирана репродукция на съпрузи с репродуктивни проблеми на територията на Община Банско”. Докладната е разглеждана в две комисии, от които има становище. В бюджета за 2014г. са предвидени 10000 лв. за този фонд. Също така фондът е отворен за дарения от физически и юридически лица.

Г-н Русков прочете проекторешението, което предлага комисията по бюджет и финанси с 4 гласа ЗА, ПРОТИВ – 0 и ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0.

Други предложения не бяха направени, поради което проекторешението беше подложено на гласуване.

 

Поименно гласуване:

Владимир Николов Колчагов – ЗА

Асен Петров Кирицов  – ЗА

Благой Георгиев Кишев – ЗА

Костадин Иванов Загорчин – ЗА

Евгения Йорданова Тренчева – ЗА

Михаил Иванов Рахов – ЗА

Димитър Костадинов Русков – ЗА

Георги Димитров Думанов – ЗА

Георги Борисов Еринин – ЗА

Магдалена Дамянова Джибина – ЗА

Александър Иванов Краваров – ЗА

Ася Валентинова Рупчина – ЗА

Елена Георгиева Янчовичина – ЗА

Костадин Михайлов Юнчов – ЗА

Никола Борисов Сакарев – ЗА

Лазар Методиев Захов – ЗА

Ивайло Борисов Ръхов – ЗА

 

Със 17  гласа ЗА (присъстват 17 съветника), ОбС прие:

 

Решение №669

На основание чл.21 ал.1 т.14 и чл.21 ал.2 от ЗМСМА и във връзка с докладна с вх. №ОС-01-1409/22.01.2014г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, Общински съвет-Банско реши:

1. Дава съгласие за създаване на Общински фонд „Ин витро” в помощ на семейства с репродуктивни проблеми, финансиран от бюджета на Община Банско.

2. Приема Правилник за финансиране на процедури „Ин витро” на семейства с репродуктивни проблеми на територията на Община Банско.

3. Упълномощава кмета на Община Банско по осъществяването на всички процедури, свързани с изпълнение на решението.

 

По т.3. разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-1414/24.01.2014г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно структура на Общинска администрация  Банско и структура на Общинска администрация в кметство Добринище – докладва г-н Русков.

Докладната е разгледана на заседание на Постоянната комисия по бюджет и финанси.

Г-н Русков – Предложението за промяна в структурата е разгледано и за мен лично, и за Комисията по бюджет и финанси, бяха дадени изчерпателни отговори на нашите въпроси от страна на Общинска администрация.

Г-н Русков прочете проекторешението на комисията, прието с 4 гласа ЗА, ПРОТИВ – 0, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 1.

Г-н Захов – Тъй като част от колегите не са присъствали на заседания на комисии при обсъждането на промените в структурата на Община Банско, може ли да се обясни точно какви са промените?

Г-н Рупчин – Поредната промяна в структурата, както казвате, като предложение наистина е факт и той е на базата на това, че общщината участва в проект „По-добро управление”, финансиран от Оперативна програма  „Административен капацитет”. Беше изготвен функциоинален анализ на Общинска администрация Банско и там, според нас, постъпиха конструктивни предложения по отношение оптимизиране дейността на администрацията. Това, което предлагаме като промени, е досегашния отдел „Търговия и туризъм” да го преименуваме в отдел „Туристическо развитие”. Мотивите за това са – осъществяване връзка между бизнеса и общината. Имаме предвид, че наричайки досега отдела „Търговия и туризъм” някак си игнорираме останалите икономически дейности в общината. Наистина туризмът е водеща икономическа дейност, но има и други, затова по някакъв начин трябва да обърнем внимание и на тях. Основно дейността на този отдел ще бъде както до сега, но разширена с изработване на експертни анализи, концепции и стратегии, свързани с икономическото развитие на общината, изготвяне на финансови и икономически анализи на дейността на общинските дружества и предприятия, изготвяне маркетингова стратегия на общината и ще отговаря за прилагане на Наредбата за рекламната дейност. Другата промяна, която трябва да направим – общата численост на ОА се увеличава с 2 броя във връзка с изпълнението на клауза по договора по проекта за туристическите атракции. Там е заложено 2 бр., които ще бъдат към ОА, в Посетителско-информационния център и още 2 бр., които ще бъдат към музея – това са 2 бр. аниматори и 2 бр. екскурзоводи. Всичко останало се запазва.

Г-н Ръхов – Този отдел „Туристическо развитие” от колко човека се предвижда да бъде?

Г-н Рупчин – Към момента отделът се запазва като численост плюс тези 2 бройки, които отиват в Посетителско-информационния център. Те ще бъдат към този отдел.

Г-н Ръхов – Значи общо 4.

Г-н Рупчин – Не са общо 4. В момента отдел „Търговия и туризъм” се състои от 5 човека и плюс двама стават 7.

Г-н Думанов – Искам да попитам каква става общата численост на Община Банско и процентно какъв е дялът на делегирания бюджет и нашето дофинансиране.

Г-н Рупчин – Общата численост се увеличава с двама човека т.е. 202 бр. А това процентно съотношение може да го каже г-н Русков.

Г-н Икономов – Имаше една реакция от г-н Краваров и искам да му обясня за какво става въпрос, защото той каза над 7 човека. Като се има предвид, че сега тези двама човека са по програма т.е. 5 човека. По Ваше време също бяха 5 човека, може би сте забравили. Тези 5 човека се водеха в отдел „Тъговия и туризъм”, така че ние не увеличаваме нищо, остават само двама по проекта.

Г-н Краваров – Ние не увеличаваме нищо, извинавайте, г-н кмете, че Ви прекъсвам, ама ставаме 202 човека.

Г-н Икономов – 202 човека сме станали с разформировамето на Центъра за работа с деца, защото Вие сти били по-малко, на като сложиш и 22-ма човека от Центъра за работа с деца, който също се издържаше от Община Банско, сметнете колко стават.

Г-н Рупчин – Това нещо може да се провери. 2011г. структурата на Общинска администрация е била 193 човека.

Г-н Икономов – Ето, отделно това имахме Център за работа с деца.

Г-н Колчагов – Има ли готовност да се отговори на г-н Думанов горе долу какво е процентното съотношение между делегирания бюджет и дофинансирането?

Г-н Икономов – Все пак това не засяга ли въпрос, който е към бюджета, защото в момента обсъждаме структурата като численост и като отдели.

Г-н Рупчин – Аз предлагам този въпрос да остане когато разглеждаме бюджета.

Г-н Икономов – Ще се отвори бюджета и там всичко е написано. Отпред има една таблица „Приходи” – делегиран бюджет, дофинансиране местни дейности. Това го има в бюджета от ясно по-ясно.

Г-н Думанов – Да, знам, че го има в бюджета. Просто исках цифрата малко да ни стряска и като гласуваме структурата малко да се замислим, защото бюджета на общината пада всяка година през последните години, а в същото време имаме доста проблемни плащания, като плащания по водния цикъл и плащания по лихвите.

Г-жа Въчкова – Само едно искам да кажа, без да сме пресмятали в момента точния процент, че това съотношение спрямо миналите години не е нарушено.

Г-н Колчагов – В крайна сметка тези новите двама човека, които са за новия  Посетителски център, нали са по проект?

Г-н Рупчин – Да, те са заложени в договора.

Г-н Икономов – Ние сме длъжни да ги осигурим тези 2-ма човека. До колкото разбрах, забележката на г-н Думанов е, че увеличаваме дофинансирането за заплати. Това ли е, г-н Думанов? Защото когато дойдох в общината, аз съм заварил хора вишисти с 370 лв. заплата. Ако мислите, че това е реалната заплата за човек, който трябва да работи в общината и да остане в общината и да изискаме от него някаква експертност, аз не смятам. Затова считам,че на работещите в общината трябва да им се вдигне заплатата. В същото време, тъй като винаги Вие сте претендирали и за спорта, и за бюджета, искам да кажа тогава и Вашите искания за спорта ги съобразявайте с това, че имаме сериозни плащания по водния цикъл.

Г-н Рахов – Колеги, ние искаме ли да правим някакво развитие в тази община, или не искаме? Ако преценим, че двама човека ще тежат на общината, дайте тогава да не правим никакви проекти. И сред нашите съграждани, наши избиратели, все си коментираме какви са нашите виждания като политици – това да развиваме, онова да развиваме. Всички отчитаме, че основно културната ни дейност, културният туризъм в Банско изостават, дефакто ние си лежим на едни направени в миналото неща като архитектурни и културни паметници. Искате ли да се развиваме или не искате? Какво има толкова да коментираме дали общината ще стане 202-ма или 212 човека, ако това нещо ще даде резултат тук да има повече посещения от туристи, те да имат какво да правят в този град освен да карат ски и да ходят в планината, не всички са спортисти, нали вървим в тази посока. Най-лесно е нищо да не правим, нищо да не надграждаме и да се задоволяваме с това, което е. Даже и това, което имаме, само за да го поддържаме с инфлация, с всяка година което се получава в страната, ние трябва паралелно с това дори да увеличаваме по малко заплатите на тези хора, за да искаме някакъв качествен продукт.

След прекратяване на дебатите се премина към гласуване.

 

Поименно гласуване:

Владимир Николов Колчагов – ЗА

Асен Петров Кирицов  – ЗА

Благой Георгиев Кишев – ЗА

Костадин Иванов Загорчин – ЗА

Евгения Йорданова Тренчева – ЗА

Михаил Иванов Рахов – ЗА

Димитър Костадинов Русков – ЗА

Георги Димитров Думанов – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

Георги Борисов Еринин – ЗА

Магдалена Дамянова Джибина – ЗА

Александър Иванов Краваров – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

Ася Валентинова Рупчина – ЗА

Елена Георгиева Янчовичина – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

Костадин Михайлов Юнчов – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

Никола Борисов Сакарев – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

Лазар Методиев Захов – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

Ивайло Борисов Ръхов – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

 

С 10  гласа ЗА и 7 гласа ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ (присъстват 17 съветника), ОбС прие:

 

Решение №670

На основание чл.21 ал.1 т.2 от ЗМСМА и във връзка с докладна записка с вх. №ОС-01-1414/24.01.2014г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, Общински съвет-Банско реши:

1. Одобрява структурата на Общинска администрация – Банско (съгласно Приложение 1).

2. Одобрява общата численост на:

2.1. Общинска администрация Банско – 110 бр.

2.2. Местни дейности:

Други дейности по жилищно строителство, благоустройство и регионално развитие – дейност 619 – 9 бр.;

Дейност „Озеленяване” – дейност 622 – 6 бр.;

Дейност „Чистота” – дейност 623 – 14 бр.

Служба и дейност поддръжка, ремонт и изграждане на пътища – дейност 832 – 6 бр.;

2.3. Делегирани от държавата дейности:

Дейност по отбранително-мобилизационната подготовка, поддържане на запаси мощности – дейност 282 – 5 бр.;

Дейност „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ” – дейност 431 – 9 бр.;

Дейност „Здравен кабинет в детски градини и училища” – дейност 437 – 8 бр.

3. Одобрява структурата на Общинска администрация в кметство Добринище (съгласно Приложение 2).

4. Одобрява общата численост на:

4.1. Общинска администрация в кметство Добринище – 9 бр.

4.2. Местни дейности:

Дейност „Бани и перални” – дейност 605 – 9 бр.;

Други дейности по жилищно строителство, благоустройство и регионално развитие – дейност 619 – 10 бр.;

Дейност „Озеленяване” – дейност 622 – 2 бр.;

Други дейности по селското и горското стопанство – дейност 829 – 2 бр.;

Обредни домове и зали – дейност 745 – 2 бр.;

5. Възлага на кмета на Община Банско да въведе новата структура в действие в срок от 3 (три) месеца.

 

Г-н Икономов – С това въздържане, ако не гласувахме тези двама човека, много добре Ви е ясно поне на Вас, г-н Захов, и на Вас, г-н Ръхов, това са ангажименти, които са поети в проекта и този проект е спечелен с тези ангажименти.

Г-н Ръхов – Щяха да се съкратят двама.

Г-н Икономов – Ами щяхме да чакаме да ни предложите кой да съкращаваме.

Г-н Ръхов – Раздут е щата.

Г-н Икономов – Раздут е щата? Цифрите са това – 193-ма през 2011г. плюс Центъра за работа с деца.

Г-н Думанов – Не съм съгласен, г-н Икономов, че става въпрос само за двете лица. Както в началото чухме има много промени, вече няма да има отдел „Търговия и туризъм”. Освен това не съм съгласен, че ако увеличим количеството, нещата ще тръгнат към по-добре. Според мен дори и да сложим 300 човека, ако нещата не се вършат както трябва, ще си останем същото дередже.

Г-н Колчагов – Ние се въртим в един омагьосан кръг. Да не им увеличаваме заплатите, да ги натискаме да работят, да съкращаваме работни места и според Вас, г-н Думанов, при тези заложени критерии от Вас самия, колко кадърни хора ще останат, които да я свършат тази работа и да са с намален състав?

Г-н Думанов – Г-н Колчагов, налагате едно мнение, че аз съм против повдигане на заплатите и против намирането на качествени служители. Значи ако общината нямаше джип за 100000 лв. и не се правеха ремонти за по 100000 лв., мисля, че заплатите можеха да бъдат още по-високи.

Г-н Икономов – Хайде да не се връщаме за тези неща. Джипът се запали три пъти, Волвото. Това ли трябва да бъде лицето на Община Банско? Ремонтът на сградата на Община Банско, ами това за кой е, да не би вътре да не влизат хора? Г-н Думанов, Вие сте против всичко, което се направи. А на мен лично, и като бивш съветник, и като бивш депутат, е необяснима Вашата позиция – да си в зала и да не гласуваш. Казано е, че се гласува със ЗА, ПРОТИВ и ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. Заемете си Вашата позиция. Какво правите тук при положение, че все едно Ви няма?

Г-н Думанов – Г-н Икономов, има джипове, чисто нови, много хубави, които са за по 40000 – 50000 лв., а Вие карате джип втора употреба за 100000 лв. Освен това видях фактура за телевизор за 3200 лв. Съгласете се с мен, че има много хубави телевизори за по 1000 лв. Ей това ми е мисълта. Не казвам, че не трябва да се прави нищо, но все пак трябва да мислим малко, че сме в година на финансова криза.

Г-н Икономов – Джипът не е втора употреба. Нов е джипът, това искам да Ви кажа. Имало е обществена поръчка, всеки е могъл да се яви.

Г-н Русков – Уважаеми колеги, имах честта да бъда в по-предишния Общински съвет, когат кметът на Община Банско се возеше с един Мерцедес и едно Рено на около 15 години. Аз бях един от инициаторите кметът на Община Банско да се вози в подобаващи автомобили. Аз бях един от инициаторите тогава да се гласуват 100000лв. за да може общината да има автомобил, който да има някакъв имидж. Тази кола не е лично за кмета, тази кола един вид представлява и лицето на Банско. Така че сега с такъв дребен популизъм хайде да не се занимаваме.

Г-н Юнчов – С какъв бюджет беше общината тогава?

Г-н Русков – И тогава не беше голям, по-късно станаха големи бюджетите.

Г-жа Въчкова – Понеже говорим за структурата на Община Банско, аз искам да възразя срещу думите на г-н Думанов, който каза, че е крайно време да се наемат качествени хора в Община Банско. Хората в Общинска администрация Банско са качествени и затова трябва да се погрижим, за да си изпълняват добре задълженията, да им осигурим, поне според възможностите, добри заплати.

Г-н Колчагов – Колеги, прекратявам дебатите и преминаваме към т.4 от Дневния ред.

 

По т.4. разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1418/30.01.2014г. от Сашка Въчкова – за кмет на Община Банско съгласно Заповед №07-286/28.01.2014г., относно Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – собственост на Община Банско за 2014г. – докладва г-н Русков.

Докладната е разгледана на заседание на Постоянната комисия по бюджет и финанси и на заседание на Постоянната комисия по ТСУ, ОС и земеделие.

Г-н Русков – Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – собственост на Община Банско за 2014г. е разглеждана в две комисии. Предполагам, че колегите, които не са участвали в тези комисии, са получили подробна информация. Мога да кажа, че комисия по бюджет и финанси е приела Годишната програма с 5 гласа ЗА, ПРОТИВ – 0 и ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0.

Г-н Русков прочете проекторешението.

Други предложения не бяха направени и се премина към гласуване.

 

Поименно гласуване:

Владимир Николов Колчагов – ЗА

Асен Петров Кирицов  – ЗА

Благой Георгиев Кишев – ЗА

Костадин Иванов Загорчин – ЗА

Евгения Йорданова Тренчева – ЗА

Михаил Иванов Рахов – ЗА

Димитър Костадинов Русков – ЗА

Георги Димитров Думанов – ЗА

Георги Борисов Еринин – ЗА

Магдалена Дамянова Джибина – ЗА

Александър Иванов Краваров – ЗА

Елена Георгиева Янчовичина – ЗА

Никола Борисов Сакарев – ЗА

Лазар Методиев Захов – ЗА

Ивайло Борисов Ръхов – ЗА

 

С 15  гласа ЗА (присъстват 15 съветника), ОбС прие:

 

Решение №671

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост и докладна с вх. №ОС-01-1418/30.01.2014г. от Сашка Въчкова – за кмет на Община Банско съгласно Заповед №07-286/28.01.2014г., Общински съвет-Банско реши:

Приема Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – собственост на Община Банско за 2014г.

 

По т.5. разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1419/04.02.2014г. от Сашка Въчкова – за кмет на Община Банско съгласно Заповед №07-286/28.01.2014г., относно промяна в Решение №661/30.01.2014г. за кандидатстване с проект „Ремонт и реконструкция на подпокривно пространство на детска градина в гр. Добринище” – докладва г-н Русков.

Докладната е разгледана на заседание на Постоянната комисия по бюджет и финанси и на заседание на Постоянната комисия по ТСУ, ОС и земеделие.

Г-н Русков – Колеги, ще Ви прочета накратко докладната от Сашка Въчкова – за кмет на Община Банско, относно кандидатстване по проект КРАСИВА БЪЛГАРИЯ през 2014г. с проект „Ремонт и реконструкция на подпокривно пространство на детска градина в гр. Добринище”. Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ по проекта е 100000 лв. Стойност на проекта – 221961 лв., размер на съфинансиране – 121989,77 лв. С наше решение от 30 януари, ОбС е дал съгласие за кандидатстване с проект „Ремонт и реконструкция на подпокривно пространство на детска градина в гр. Добринище” по проект КРАСИВА БЪЛГАРИЯ на обща стойност – 100000 лв. и размер на съфинансирането – 50000 лв. Доколкото разбрах на комисията, точният размер на проекта по последни данни е 221961 лв. Това означава, че трябва да променим нашето решение и да дадем съгласие за съфинансиране та 50% от общата стойност. Комисията разгледа подробно докладната и изслуша подробното обяснение на Общинска администрация.

Г-н Русков прочете проекторешението, което предлага комисията с 5 гласа ЗА, ПРОТИВ – 0, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0.

Други предложения не постъпиха и проекторешението беше подложено на гласуване.

 

Асен Петров Кирицов  – ЗА

Благой Георгиев Кишев – ЗА

Костадин Иванов Загорчин – ЗА

Евгения Йорданова Тренчева – ЗА

Михаил Иванов Рахов – ЗА

Димитър Костадинов Русков – ЗА

Георги Димитров Думанов – ЗА

Георги Борисов Еринин – ЗА

Магдалена Дамянова Джибина – ЗА

Александър Иванов Краваров – ЗА

Ася Валентинова Рупчина – ЗА

Елена Георгиева Янчовичина – ЗА

Костадин Михайлов Юнчов – ЗА

Никола Борисов Сакарев – ЗА

Лазар Методиев Захов – ЗА

Ивайло Борисов Ръхов – ЗА

 

Със 17  гласа ЗА (присъстват 17 съветника), ОбС прие:

 

Решение №672

На основание чл.21 ал.1 т.12 от ЗМСМА и във връзка с докладна записка с вх. №ОС-01-1419/04.02.2014г. от Сашка Въчкова – за кмет на Община Банско съгласно Заповед №07-286/28.01.2014г., Общински съвет-Банско реши:

Променя т.1 на свое Решение №661 от Протокол №37/30.01.2014г., както следва:

Дава съгласие Община Банско да кандидатства с проект „Ремонт и реконструкция на подпокривно пространство на детска градина в гр. Добринище” по ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” през 2014г., Мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура”. Обща стойност  на проекта – 221961 лв., размер на съфинансиране – 121989,77 лв.

 

Г-н Колчагов обяви 5-минутна почивка.

По т.6. разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-1416/28.01.2014г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно изпълнението на бюджет приходи и разходи на Община Банско  за 2013г. – докладва г-н Русков.

Докладната записка е разгледана във всички постоянни комисии към Общински съвет-Банско.

Г-н Русков – Изпълнението на бюджет приходи и разходи за 2013г. е разгледано във всички постоянни комисии към Общински съвет-Банско. Комисията по туризъм и екология приема отчета за бюджета с 2 гласа ЗА, ПРОТИВ – 0, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 1; Комисия по местна политика в образованието и духовната сфера – с 4 гласа ЗА, ПРОТИВ – 0 и ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 1; Комисия по младежки дейности и спорт – 3 гласа ЗА, ПРОТИВ – 0 и ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 1, Комисия по социална политика, здравеопазване на гражданите – с 4 гласа ЗА, ПРОТИВ – 0 и ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0; Комисия по ТСУ, ОС и земеделие – с 5 гласа ЗА, ПРОТИВ – 0 и ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0; Комисия по бюджет и финанси – с 5 гласа ЗА, ПРОТИВ – 0 и ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0.

Г-н Русков прочете проекторешението.

Други предлажения не постъпиха и се премина към гласуване.

 

Поименно гласуване:

Владимир Николов Колчагов – ЗА

Асен Петров Кирицов  – ЗА

Благой Георгиев Кишев – ЗА

Костадин Иванов Загорчин – ЗА

Евгения Йорданова Тренчева – ЗА

Михаил Иванов Рахов – ЗА

Димитър Костадинов Русков – ЗА

Георги Димитров Думанов – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

Георги Борисов Еринин – ЗА

Магдалена Дамянова Джибина – ЗА

Александър Иванов Краваров – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

Ася Валентинова Рупчина – ЗА

Елена Георгиева Янчовичина – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

Костадин Михайлов Юнчов –  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

Никола Борисов Сакарев – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

Лазар Методиев Захов – ЗА

Ивайло Борисов Ръхов – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

 

С 11  гласа ЗА и 6 гласа ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ (присъстват 17 съветника), ОбС прие:

 

Решение №673

На основание чл.52 ал.1 и чл.21 ал.1 т.6, във връзка с чл.27 ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, във връзка с чл.140 от Закона за публичните финанси, във връзка с чл.49 ал.1 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Банско и докладна записка с вх. №ОС-01-1416/28.01.2014г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, Общински съвет-Банско реши:

1. Приема уточнен годишен план на бюджета за 2013 год. по приходната и разходната част, както следва:

1.1. По прихода в размер на 19150465 лв., в т.ч. за:

1.1.1. За делегирани от държавата дейности 5404287 лв.

1.1.2. За местни дейности  13746178 лв.

разпределени по параграфи съгласно Приложение №1.

1.2. По разхода  19150465 лв.

1.2.1. За делегирани държавни дейности 6535770 лв.

1.2.2. За дофинансиране на държавните дейности  със собствени приходи 999289 лв.

1.2.3. За местни дейности 11615406 лв.

разпределени по функции, дейности, видове разходи и бюджетни разпоредители съгласно Приложение №2.

2. Одобрява окончателен поименен списък на капиталовите разходи за 2013г. по обекти, източници на финансиране съгласно Приложение №3.

3. Приема отчета за изпълнение на бюджета за 2013г., както следва:

3.1.  По прихода 16883250 лв.

3.1.1. За делегирани държавни дейности 5404088 лв.

3.1.2. За местни дейности 11479162 лв.

разпределени по параграфи съгласно Приложение №1.

3.2. По разхода 16883250 лв.

3.2.1. За делегирани държавни дейности 5851495 лв.

3.2.2. За дофинансиране на държавните дейности 1035653 лв.

3.2.3. За местни дейности 9996102 лв.

разпределени по функции, дейности, видове разходи и бюджетни разпоредители съгласно Приложение №2.

4. Приема отчета на поименния списък за капиталовите разходи за 2013г. съгласно Приложение №3.

5. Приема отчета за общинско предприятие „Социално предприемачество”, както следва:

5.1. Приходи 1365 лв.

5.2. Разходи 25107 лв.

От тях:

–       трудови разходи – 18661 лв.

–       веществена издръжка – 6646 лв.

6. Приема индикативен годишен отчет за сметките за средства от ЕС в лева за 2013г. съгласно Приложение №3а.

7. Приема годишен отчет за състоянието на общинския дълг за 2013г. съгласно Приложение №4.

Размер на дълга към 01.01.2013г. – 0 лв.

Плащания за лихви и такси през 2013г. – 0 лв.

Размер на дълга към 31.12.2013г. – 0 лв.

8. Приема отчет за капиталови разходи, финансирани от приходи по §40-00 Постъпления отт продажба на общински нефинансови активи съгласно Приложение №10а.

 

По т.7. разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-1415/24.01.2014г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно проекто-бюджет приходи и разходи на Община Банско за 2014г. – докладва г-н Русков.

Докладната записка е разгледана във всички постоянни комисии към Общински съвет-Банско.

Г-н Русков – Този бюджет е разгледан във всички постоянни комисии към Общински съвет-Банско. Комисията по туризъм и екология приема проекта за бюджета с 2 гласа ЗА, ПРОТИВ -0, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 1; Комисия по местна политика в образованието и духовната сфера – с 4 гласа ЗА, ПРОТИВ – 0 и ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 1; Комисия по младежки дейности и спорт – 3 гласа ЗА, ПРОТИВ – 0 и ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 1, Комисия по социална политика, здравеопазване на гражданите – с 4 гласа ЗА, ПРОТИВ – 0 и ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0; Комисия по ТСУ, ОС и земеделие – с 5 гласа ЗА, ПРОТИВ – 0 и ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0; Комисия по бюджет и финанси – с 5 гласа ЗА, ПРОТИВ – 0 и ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0.

Г-н Захов – На една от комисиите беше поставен въпросът за поименен списък на улиците за асфалтиране.

Г-н Икономов – Не става въпрос само за асфалтиране. Улиците са: ул. “Гоце Делчев”, ул. “Тодор Александров”, ул. “Пирин”, ул. “Цар Симеон” и ул. “Глазне”. За ул. “Гоце Делчев” в момента е обявен конкурс за проектиране и в зависимост от това, когато то приключи, одобрят се проектите и се проведе процедурата, ще бъдат извършени част от строителните и ремонтнте работи през тази година доколкото ни позволява времето, тъй като проектирането е разделено на три части. Работното проектиране ще бъде в три фази, за да може да се изпълнява поетапно. За ул. “Тодор Александров” и ул. “Пирин” в частта от пл. “Възраждане” до ул. “Отец Паисий” и ул. “Цар Симеон” и ул. “Глазне” има готови изработени работни проекти, с които  ние участвахме и в програмата за земеделските райони, и сега за това финансиране, за което не сме одобрени, така че това са улиците. В момента даже се приключва и проектирането на ул. “Пирин” от пл. “Никола Вапцаров” до пл. “Възраждане”, тъй като в този участък ще се копае и за водния цикъл. Тези улици ще бъдат изпълнявани тогава, когато приключи по тях работата по водния цикъл. За ул. “Пирин” може да се възложи веднага обществена поръчка за избор изпълнител, защото в горната част – от църквата до “Отец Паисий” не се предвиждат дейности по водния цикъл. Част от тези пари ще се използват за рехабилитация т. е. изкърпване на най-засегнатите участъци. Но всичко ще бъде концентрирано най-вече в цялостното изграждане.

Г-н Захов – По отношение на поемането на общински дълг. Става въпрос, тъй като начините са най-различни за финансирането на този общински дълг, това всичко трябва до влезне в Общински съвет, искаме Общинска администрация да изготвите възможно всички варианти, защото има много изгодни условия и от някои банки, и от ФЛАГ, и от Министерството на финансите. Да имаме най-подробна информация. Мисълта ми е да не е дълг на всяка цена, да имаме информация, която да анализираме и да се вземе правилно решение.

Г-н Икономов – Не са чак толкова много възможностите за финансиране, които ни казаха от Министерски съвет. Това са банките от една страна, другата е фонд ФЛАГ. Във фонд ФЛАГ вече проведохме среща, казаха ни условията. Що се отнася до банките, едва ли ще дадат по-добри условия. Ние ще направим запитване, но знаете, че за тази сума ние трябва да проведем обществена поръчка за финансирането, което ще отнеме поне 4-5 месеца, а на нас първата сума за финансиране ще ни е нужна около юни месец в размер на около 5000000 лв. Ние ще направим запитване с параметри, които имаме вече уточнени, и към банките, но това няма да бъде истинска процедура по ЗОП. Те биха ни дали някакви условия, които обаче ние не можем да вземем като някаква даденост, защото при провеждане на една истинска процедура, на един истински конкурс, нещата може много да се променят. Но при първоначалните искания, не са по-различни условията, даже са малко  по-неприемливи на банките, отколкото е към фонд ФЛАГ. Другото предимство на фонда е, че той поема за обезпечение договора, който е за безвъзмездна помощ. Банките не поемат този договор за обезпечение т.е. трябва да учредяваме и ипотека, която допълнително утежнява финансите. За друга възможност освен тези двете, поне ние не знаем. Ако Вие имате информация, кажете, защото това е много важен въпрос, свързан както с разходи както по лихвите, като по такси както и по поддръжка на този кредит.

Г-н Захов – Не е само ФЛАГ, но може тази възможност вече  да я няма. През годините имаше фонд и към Министерството на финансите.

Г-н Икономов – Ще проверим дали има такъв фонд, едва ли ще се финансираме от там, но поне аз не съм и чувал за такъв.

Г-н Ръхов – Има ли културна програма? По принцип  няма културна програма или е по подразбиране?

Г-жа Въчкова – Не е задължително приложение към бюджета, затова не е включено в бюджета. В комплекта за бюджета за 2014 година са внесени всички приложения, които са задължителни съгласно Закона за финансите. Разпитвали сте, не сте поискали абсолютно точно, но може да се представи и да се разгледа. Иначе сумата е указана в бюджета.

Г-н Русков – Искам само да кажа, че въпросът с поемане на общинския дълг беше разгледан на дълго и на широко и в двете комисии, на които съм присъствал и мога да Ви обещая, че по този въпрос ще има много тежки и отговорни решения, ще трябва да бъдем много внимателни. Всичко това ще стане само и единствено със санкции на Общински съвет. А що се отнася до бюджета, тук има приложени и протоколи от общественото обсъждане. Тук е видно, че по време на обявения период за обществено обсъждане на бюджет 20124г. не са постъпили въпроси от гражаните.

Г-н Русков прочете проекторешението и се премина към гласуване поради липса на други предложения.

 

Поименно гласуване:

Владимир Николов Колчагов – ЗА

Асен Петров Кирицов  – ЗА

Благой Георгиев Кишев – ЗА

Костадин Иванов Загорчин – ЗА

Евгения Йорданова Тренчева – ЗА

Михаил Иванов Рахов – ЗА

Димитър Костадинов Русков – ЗА

Георги Димитров Думанов – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

Георги Борисов Еринин – ЗА

Магдалена Дамянова Джибина – ЗА

Александър Иванов Краваров – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

Ася Валентинова Рупчина – ЗА

Елена Георгиева Янчовичина – ЗА

Костадин Михайлов Юнчов –  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

Никола Борисов Сакарев – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

Лазар Методиев Захов – ЗА

Ивайло Борисов Ръхов – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

 

С 12  гласа ЗА и 5 гласа ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ (присъстват 17 съветника), ОбС прие:

 

Решение №674

На основание чл.52 ал.1 и чл.21 ал.1 т.6, във връзка с чл.27 ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, във връзка с чл.94 ал.2 и ал.3 и чл.39 и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2014г., ПМС №3/2014г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2014г., Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Банско и докладна записка с вх. №ОС-01-1415/24.01.2014г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, Общински съвет реши:

1. Приема бюджета на Община Банско за 2014 година, както следва:

1.1. По приходите в размер на 19299595 лв., съгласно Приложение №5 в т.ч.:

1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 5541639 лв., в т.ч.:

1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 4713029 лв.

1.1.1.2. Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на делегирани държавни дейности в размер на 139200 лв.

1.1.1.3.Собствени приходи на звената на делегиран бюджет в размер на 0 лв.

1.1.1.4. Финансиране 0 лв.

1.1.1.5. Преходен остатък от 2013 година в размер на 689410 лв., съгласно Приложение №11

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 13757956 лв., в т.ч.:

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 5970000 лв.

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 4955000 лв.

1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 207600 лв., в т.ч.:

1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 144700 лв.

1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 62900 лв.

1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на 396800 лв., в т.ч.:

1.1.2.4.1. За изграждане и основен ремонт на общински пътища в размер на 257600 лв.

1.1.2.4.2. За други инвестиционни разходи в размер на 139200 лв.

1.1.2.5. Предоставени трансфери в размер на 90000 лв.

1.1.2.6. Трансфери между бюджетни и извънбюджетни сметки в размер на 0 лв.

1.1.2.7. Временни безлихвени заеми в размер на 953298 лв.

1.1.2.8. Финансиране 0 лв.

1.1.2.9. Преходен остатък от 2013 година в размер на 3366054 лв.

1.2. По разходите в размер на 19299595 лв., разпределени по функции, дейности, съгласно Приложение №6.

1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 5402439 лв., в т.ч. резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 71671 лв.

1.2.2. За допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности със средства от собствените приходи и от изравнителната субсидия в размер на 1095440 лв., в т.ч. резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 0 лв.

1.2.3. За местни дейности в размер на 12801716 лв., в т.ч. резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 330220 лв.

2. Приема инвестиционната програма за 2014г. (поименен списък по обекти, видове разходи и източници на финансиране) в размер на 5165472 лв., съгласно Приложение №7, като:

2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, включително и за изграждане и основен ремонт на общински пътища в размер на 396800 лв. , съгласно Приложение №7а.

2.2. Приема разчет за разходите, финансирани с приходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи, съгласно Приложение №10.

3. Утвърждава разходите за заплати през 2014 г., без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегираните бюджети, съгласно Приложение №12.

3.1. Числеността на персонала за делегираните от държавата дейности във функциите „Здравеопазване”, „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, „Почивно дело, култура, религиозни дейности” (без читалищата) се определя от кмета на общината в рамките на средствата, определени от стандартите и утвърдените размери по т.3 от настоящото решение.

4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за:

4.1. Членски внос – 6000 лв., за обществени организации – НСОРБ, ЮСДО

4.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет (за погребение, за други цели) – 44000 лв.

4.3. Стипендии в размер на 2000 лв. (за стипендии, осигурявани от местни приходи)

4.4. Субсидии за:

4.4.1. читалища – 134400 лв., съгласно Приложение №8

4.4.2. спортни клубове – 735000 лв., съгласно Приложение №18

4.4.3. младежки организации – 0 лв.

4.4.4. организации с нестопанска цел – 215000 лв., съгласно Приложение №8а

4.5. Упълномощава кмета на общината да договори допълнителни условия по предоставянето и отчитането на целевите средства по т. 4.1. – 4.3.

5. Приема следните лимити за разходи:

5.1. СБКО в размер на 3% (до 3 на сто) от средства за работна заплата на заетите по трудови правоотношения.

5.2. Разходи за представителни цели и международна дейност на кмета на общината в размер на 80000 лв.

5.3. Разходи за представителни цели на председателя на ОбС в размер на 11000 лв.

6. Утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право  на транспортни разноски:

6.1. За пътуване в границите на населеното място, в съответствие с характера на трудовата дейност не се предвижда.

6.2. За пътуване от местоживеенето до местоработата и обратно, съгласно Приложение №13.

7. Утвърждава разходите, целите по приходите и числеността на щатния и извънщатен персонал на общинските предприятия, съгласно Приложение №15

8. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз в размер на 76840837 лв., съгласно Приложение №20.

9. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2014, 2015, 2016 г.

10. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно Приложение №17.

11. Определя максимален размер на дълга, както следва:

11.1. Максимален размер на  новия общинския дълг за 2014 година в размер на 10000000 лв.

11.2. Общинските гаранции, които може да бъдат издадени през 2014 година – 5 на сто от общата сума на приходите и общата изравнителна субсидия по последния годишен отчет за изпълнението на бюджета на Община Банско.

11.3. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 2014 година в размер на 10000000 лв.

11.4. Намеренията за поемане на нов дълг по чл.13 от ЗОД през 2014 г. се определят в размерите, съгласно Приложение №23.

12. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 година в размер на 5% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.

13. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 година в размер на 30% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.

14. Определя размера на просрочените задължения от 2013 година, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2014 година – няма просрочени задължения.

15. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2014 година, в размер на 2000000 лв.

16. Преотстъпва (не по-малко от 30%) от приходите от продажба или отдаване под наем на имотите, предоставени за управление на кметовете на райони или на кметства по Закона за общинската собственост за изпълнение на дейности от местно значение.

17. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:

17.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.

17.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

17.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи по т.1.2. от настоящото решение.

18. Възлага на кмета:

18.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.

18.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.

18.3. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението.

18.4. Да информира Общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.

18.5. Да включва информацията по чл.125 ал.4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.

18.6. Да разработи детайлен отчет на сметките за средства от Европейския съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изисквания на съответния управляващ орган и на МФ.

19. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет за авансово плащане на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чийто бюджет е част от общинския бюджет.

19.1. За всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-късно от края на 2014 година.

19.2. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл.126 от ЗПФ.

19.3. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на ОбС.

20. Упълномощава кмета:

20.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.

20.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти.

21. Утвърждава разчетите на разходите, финансирани с държавни трансфери за местни дейности, в размер на 95%, съгласно Приложение №21.

22. При неотложна необходимост да разрешава изплащането на помощи на нуждаещи се граждани в размер до 500 лв., с издаването на заповед в рамките на средствата, определени по т.4.2., копие от която да предоставя на председателя на Общински съвет-Банско.

23. Приема за сведение Протокола/Протоколите от публично обсъждане на бюджета.

 

 

 

С  това дневният ред беше изчерпан и заседанието закрито!

Настоящият протокол не представлява стенографски запис, а отразява по същество направените изказвания.

 

 

author

Кажете ни какво мислите?