Стани наш член

pdf_icon молба за членство.pdf

doc молба за членство.doc

М О Л Б А

За индивидуално членство в Сдружение с нестопанска цел

    „ЕДИННО БАНСКО”

 

Долоподписаният/ата :

 

………………………………………………………………………………………………………………..

 

с ЕГН ………………………………….. и постоянен адрес ………………………………………

моб.телефон…………………………………….e-mail:…………………………………………….

 

Д Е К Л А Р И Р А М :

  1. Своята воля за индивидуално членство в сдружение с нестопанска цел „ЕДИННО БАНСКО”

 

  1. Че съм запознат/а с Устава на сдружението и приемам неговите разпоредби

 

  1. Че съм дееспособно физическо/юридическо лице .

 

Известна ми е наказателната отговорност , която нося по чл.313 от наказателният кодекс за деклариране на невярни данни.

 

 

ДЕКЛАРАТОР :

 

 

__________________________________________________________________________________________________

* * * Молбата за членство в сдружение с нестопанска цел в обществена полза ” Единно Банско” може да изтеглите в началото на страницата . Попълнените молби може да изпращате на e-mail:  info@edinnobansko.com