Нашаите публикации:

по Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление,обнародван в ДВ. бр.44 от 12.06.2009г,изм ДВ. бр.100 от 21.12.2010г.,изм.ДВ.бр.9 от 28.01.2011г.,изм. и доп. ДВ.бр.42 от 05.06.2012г.

 

        Днес,22.12.2012 г. в присъствието на долуподписаните граждани на гр.Банско се проведе събрание за създаване на МГИ по горепосочения закон. Задачата на настоящата МГИ е да се обсъди и постави въпроса за отпадането на Наредбата за въвеждане на режим на почасово платено паркиране на МПС на територията на община Банско.

Събранието предложи и  избра единодушно след гласуване за водещ Иван Пачеджиев и протоколчик Илиян Недялков.

        Събранието предложи ,обсъди и реши да излезе с две предложения към Общински съвет на община Банско.

Предложение 1-Отмяна на Наредбата за въвеждане на режим на почасово платено паркиране на МПС на територията на община Банско,като дискриминираща,като незаконосъобразна,като вид допълнителна данъчна тежест,стоварваща се върху хората живеещи в тези зони,като и спъваща работата на  местния бизнес.

Предложение 2-Провеждане на местен референдум за допитване мнението на обществеността по въпроса: Желаете ли премахването  на режим за почасово платено паркиране на МПС/синя зона/ на територията на община Банско?

    След гласуване,събранието единодушно прие  двете предложения и продължи с организационни теми по структуриране на МГИ  съгласно изискванията на закона.

Предложи се формирането на Инициативен комитет,като след направени предложения и гласуване се оформи такъв  в състав:

Председател-Илиян Недялков

Членове-1.Лъчезар Пиришанчин

                  2.Йордан Говедарев

                  3.Иван Пачеджиев

                  4.Костадин Хаджитодоров

   След обсъждане на различни предложения,като се изхожда от въведените критерии за подписки в закона се одобри видът на бланката за предстоящото събиране на подписите.

Реши се,след гласуване, да се приложи образец на  приетия документ „бланка” към настоящия протокол.

По отношение на сроковете за осъществяване на инициативата се направиха различни предложения,като събранието  се обедини около преобладаващото мнение това да се случи до 15.02.2013 г.

Събранието след предложение и гласуване делегира права на Председателя на ИК да осъществи среща с общинския кмет,за да го запознае и връчи учредителните документи на МИГ,както и да се съгласуват и определят места за събиране на подписи.

След изчерпване на разискванията по поставената тема събранието се закри.

22.12.2012                                                                                                       Протоколчик:

Гр.Банско                                                                                                                        Илиян Недялков

 

ПРИЛОЖЕНИЯ:

-бланка за провеждане на подписка

-списък на присъствалите и подписалите се  на събранието на МГИ

admin

Кажете ни какво мислите?