Нашаите публикации:

info1

“Програмата ще се прилага на цялата територия на Република България

Всички региони, покрити от Програмата, попадат в класификацията като по-слабо развити.

Република България заема територия от 110,9 хил. кв. км и в края на 2012 г. има население от 7,28 млн.души.

България се разделя на шест района за планиране (ниво NUTS 2), 28 административни области (ниво NUTS 3), и 264 общини (LAU 1). Според европейската типология на „градски-селски“ райони, 15 области са предимно селски, 12 – междинни, и само една е обособена като предимно градски район (София-столица). Предимно селските райони имат територия 59,49 хил. кв.км и население 2 719 хил.души, а междинните – съответно 50,13 хил. кв.км и 3 263 хил. души (Таблица 1). Гъстотата на населението в предимно селските райони е 47 души на кв.км, и е сходна на тази в ЕС-27 (51 през 2011 г.). Гъстотата на населението в междинните райони е 67 души на кв.км, и е много по-ниска от средната за ЕС-27 (107 през 2011 г.).”

Цялата програма за развитие може да видите тук : http://prsr.government.bg

 

author

Кажете ни какво мислите?