Нашаите публикации:

Основни противоречия в Договор за предоставяне на концесия върху защитена територия, изключителна държавна собственост, представляваща част от Национален парк „Пирин”, община Банско, област Благоевград за изграждане и експлоатация на „Ски зона с център гр. Банско”, сключен на 21.12.2001 г. между Министерския съвет на Република България („Концедент“)  и „Юлен“ АД („Концесионер“)

 

Между Концедента и Концесионера е постигнато съгласие, че е възможно противоречиво тълкуване на Договора за концесия по посочените по-долу пунктове:

 

 1. 1.        Описание на обекта и предмета на концесията в чл. 1

1.1.       Съгласно чл. 1 „Обект и предмет на концесията”, т. 1.1 от Договора за концесия „Концедентът предоставя на Концесионера особеното право на ползване върху защитена територия, изключителна държавна собственост, представляваща част от НП „Пирин”, с площ на предоставената територия от 99,55 хектара /деветдесет и девет цяло и петдесет и пет/, при граници съгласно одобрения със Заповед № 09-13 от 01.03.2001 г. на Кмета на Община Банско Териториалноустройствен план за извънселищна територия „Ски – зона с център гр. Банско”, индивидуализиран с координатите на точки от № 1 /едно/ до № 252 /двеста петдесет и две/ в координатна система „1970 г.” по чупките на външната граница на ски-зоната, от която е изключена площта от 2,2 ха“ на няколко подробно изброени обекти и съоръжения (хотели, бази и охранителни зони).

Формулировката по т. 1.1 е непрецизна, противоречи на изготвените документи, подготвящи сключването на Договора за концесия, и създава възможност за противоречиво тълкуване, поради следното:

 • Посочената площ на предоставената територия от 99,55 ха не съответства на правния и икономическия анализ, както и на конкурсните книжа за концесията, тъй като в тях е посочено, че обектът на концесия е част от Национален парк „Пирин”, обхващаща предвидената в ТУП „Ски зона с център гр. Банско”, с обща площ 818,46 ха, описана с координати на чупките, система 1970г.”, а предметът на концесията е територия от 99,55 ха, в рамките на общата концесионна площ, конкретизирана и ситуирана за експлоатация и разширение на съществуващите ски писти и съоръжения в ТУП за „Ски-зона с център гр. Банско”. Т.е. не може еднозначно да се определи дали на концесия е предоставена територия с площ от 818,46 ха, или територия с площ от 99,55 ха.
 • Нито площта от 818,46 ха, нито площта от 99,55 ха съответстват на площта на одобрения със Заповед № 09-13 от 01.03.2001 г. на Кмета на Община Банско Териториалноустройствен план за извънселищна територия „Ски – зона с център гр. Банско” (ТУП 2001), тъй като в него е посочена обща площ на „Ски зона с център гр. Банско” от 1474,62 ха.
 • Площта от 818,46 ха отговаря на понятието „площ на териториални единици с намеса в парк „Пирин” по ТУП 2001. Границите на тази площ обаче не са идентични с границите на ТУП 2001, а са само част от него.
 • Площта, очертана от координатите на точки от № 1 до № 252 в координатна система „1970 г.”, е дори по-малка от „площта на териториални единици с намеса в парк „Пирин” (818,46 ха) и изглежда съответства на понятието „граница на ски зоната за управление в парк „Пирин” по ТУП 2001. Следователно ТУП 2001 не може да бъде индивидуализиран с координатите на точки от № 1 до № 252 в координатна система „1970 г.” по чупките на външната граница на ски зоната, както е прието в т.1.1 от Договора за концесия, тъй като ТУП 2001 обхваща територии в по-големи граници.
 • Нито една от посочените индивидуализиращи граници не очертава площ от 99,55 ха. От концесионните анализи могат да се направят изводи само за вътрешното разпределение на тази площ (между различните ски писти, ски съоръжения и инфраструктурни обекти), но не и за границите, които я очертават.
 • Неточна е и формулировката, с която се изключва площта от 2,2 ха на изрично изброените обекти и съоръжения (хотели, бази и охранителни зони). От концесионните анализи се налага извод, че тази площ никога не е била включена в площта от 99,55 ха и следователно не може да се изключва от нея, а ако се приеме, че тази площ се изключва от площта 818,46 ха, то следва да се приеме тълкуването, че на концесия е отдадена цялата останала територия, а не само 99,5 ха.

Следователно от направеното описание в т.1.1 от Договора за концесия има неяснота както по отношение на площта на предоставената на концесия територия, така и по отношение на нейните граници.

 

1.2.       Съгласно чл. 1 „Обект и предмет на концесията”, т. 1.2 от Договора за концесия Териториалноустройствен план „Ски зона с център гр. Банско”, индивидуализирана с координатите на точки от № 1 до № 252 в координатна система „1970 г.” по чупките на външната граница на ски зоната, съставлява Приложение № 1 към Договора за концесия, а описанието на обектите и съоръженията в „Ски зона с център гр. Банско”, които са извън предмета на концесия, съставлява Приложение № 2 към Договора за концесия.

Формулировката и по т. 1.2 също е непрецизна и създава възможност за противоречиво тълкуване, тъй като:

 • ТУП 2001 не може да бъде индивидуализиран с координатите на точки от № 1 до № 252 в координатна система „1970 г.” по чупките на външната граница на ски зоната, тъй като ТУП 2001 обхваща територии в по-големи граници, както вече бе посочено.
 • Следователно между ТУП 2001 и Приложение № 1 към Договора за концесия няма идентичност и това е установено и в Решение № 746/16.01.2013 г. по адм. д. № 7521/2011 г. на ВАС.
 • Във връзка с това е неточна и формулировката, че описанието на обектите и съоръженията в „Ски зона с център гр. Банско”, които са извън предмета на концесия, съставлява Приложение № 2 към Договора за концесия. Тези обекти и съоръжения  никога не са попадали в площта от 99,55 ха, а ако се приеме, че от предмета на концесия се изключват само те, то това отново означава, че цялата площ от 818,46 ха е отдадена на концесия.

Направеното описание в т.1.2 от Договора за концесия задълбочава неяснотата по отношение на площта и границите на предоставената на концесия територия, тъй като освен неточни словесни описания показва и неточни графични данни.

 1. 2.        Обвързаност на Договора за концесия с ТУП 2001

На редица места Договорът за концесия препраща към ТУП 2001 (напр. т. 1.1, т. 1.3.2, чл. 5, т. 11.5 и др.). ТУП 2001 обаче е актуализиран през 2005 г. с Частична актуализация на ТУП на „Ски зона с център гр. Банско”, приета с Решение № 607/17.11.2005г. на Общински съвет гр. Банско (ЧАТУП 2005). Обвързването на Договора за концесия с отменен териториалноустройствен план води до правен абсурд, тъй като Договорът за концесия изисква от страните да изпълняват задълженията си и да прилагат териториалноустройствен план, който вече не съществува в първоначално одобрения му вид.

На следващо място, разсъжденията на ВАС в Решение № 746/16.01.2013 г. по адм. д. № 7521/2011 г. на ВАС възпроизвеждат тълкуването, че за граници на предмета на концесията следва да се считат границите на ТУП 2001: „Настоящият съдебен състав… счита, че действително има несъвпадане на границите на предмета на концесия съгласно Приложение № 1 от Договора за концесия и границите на обхвата на териториалноустройствения план, но инвестиционното предложение не е изпълнено извън границите на териториалноустройствения план, респективно извън предмета на концесия“.

 

 1. 3.        Неяснота относно обектите, които следва да бъдат изключени от обекта и предмета на концесията

Както вече бе посочено, в чл. 1, т. 1.1 и т. 1.2 от Договора за концесия са описани обектите и съоръженията в „Ски зона с център гр. Банско“ с обща площ от 2,2 ха, които са извън обекта и предмета на концесия. Площта на тези обекти и съоръжения не е пресмятана при определянето на площта от 99,55 ха и следователно не може да бъде изключена от нея, а ако се приеме, че тази площ се изключва от 818,46 ха, то това би означавало, че по принцип цялата площ от 818,46 ха е предоставена на концесия.

Така например съгласно т. 1.1, буква „д“, т. 1.2 и Приложение № 2 от Договора за концесия база „Академика“ в местността „Църна могила“ е изключена от обекта и предмета на концесията, но база „Академика“ поначало не попада в зоната, индивидуализирана с „координатите на точки от № 1 до № 252 в координатна система „1970 г.” по чупките на външната граница на ски зоната“, съставляваща Приложение № 1 към Договора за концесия, което допълнително задълбочава неяснотата относно границите и площта на предоставената на концесия територия.

Освен това съществуват данни, че и други обекти и дори ски-съоръжения са собственост на трети лица, различни от Концедента и Концесионера, поради което по принцип не би следвало да бъдат включвани в обекта и предмета на концесията.

author

Кажете ни какво мислите?