Нашаите публикации:

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

НА КОМИСИЯTA ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ

 

                                                                                              бул. Драган Цанков N35 гр. София 1125

 

КОЛЕКТИВНА ЖАЛБА

 

 

Относно:       Дискриминационен подзаконов нормативен акт

 

            Срещу:           НАРЕДБАЗА ВЪВЕЖДАНЕТО НА РЕЖИМ НА ПОЧАСОВО ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БАНСКО

 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,

 

Обръщаме се към Вас като граждани на град Банско, живущи на адреси, които попадат в зона с наложено почасово платено паркиране, по повод приетата НАРЕДБА ЗА ВЪВЕЖДАНЕТО НА РЕЖИМ НА ПОЧАСОВО ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БАНСКО

 

 

Наредбата съдържа разпореждания, които са проява на дискриминация спрямо собствениците на автомобили с адресна регистрация в районите на т. нар. „Синя” и  зонa за паркиране.

 

Съгласно посочения текст от Наредбата, считано от 06.12.2012 г., собствениците, ползващи жилищните си имоти, които попадат в зоните с почасово платено паркиране, ще имат право да спират автомобилите си на улици, в обхвата на определена зона, срещу закупен от общинското дружество „Обшински паркинги и гаражи” ЕООД  стикер, който трябва да е поставен върху предното стъкло на даденото МПС. В противен случай, те ще бъдат таксувани по общия ред. Ако адресът по местоживеене е в обхвата на новата Синя зона, цената на годишната винетка е 120 лв., а на месец – 12 лв. Същевременно се блокират със знаци забранено „спирането и престоят”на МПС ,всички странични улици около „Синя зона”.

 

Безплатен пропуск за паркиране в „Синя зона”

 

Чл.9. /1/ Изключение от разпоредбите на раздел I от настоящата Глава втора се допуска в определени случаи, изброени подробно в този раздел и се удостоверява чрез пропуск, издаден от кмета на Община Банско.

/2/ Лицата, желаещи да се ползват от правото по ал.1, подават до Кмета на Община Банско мотивирано заявление и към него прилагат документи, доказващи необходимостта от издаване на пропуск.

/3/ Подадените заявления за издаване на пропуски се одобряват от кмета на община Банско.

 

Чл.10. /1/ Безплатен пропуск за паркиране в „Синя зона” се издава на лица, които:

1. ежедневно обслужват или зареждат със стока търговски обекти, намиращи се в зоната;

2. изпълняват възложени им по закон или друг нормативен акт контролни функции  – за цялата зона;

3. на родители на три и повече деца;

4. в други случаи, по преценка на кмета на общината

/2/ Лицата по ал.1, т.1 имат право на един безплатен пропуск за паркиране с един автомобил, посочен от тях в молбата им, за половинчасов интервал от време. В случай, че паркирането  продължи по – дълго от 30 мин., за останалото време се закупува талон за почасово паркиране

/3/ Безплатният пропуск по ал.1, т.1 и т.2 е със срок на действие до края на календарната година.

/4/ Пропускът за безплатно паркиране задължително съдържа следните данни:

1. вид и пореден номер на пропуска;

2. регистрационен номер на МПС;

3. марка и модел на МПС;

4. собственик на автомобила;

5. адрес и време на паркиране.

/6/ Всички издадени от кмета на общината или оправомощено от него лице пропуски, се завеждат в регистър.

/7/ Пропуските се отнемат, когато:

1. отпадне основанието за тяхното издаване;

2. при констатирани две и повече нарушения в рамките на една година от собственика /водача/ на МПС на настоящата Наредба, относно реда на паркиране.

 

 

Според Конституцията на Република България, глава 1, чл.6:

 

ал. 1 Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права.

ал.2 Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.

 

Забраната за дискриминация е залегнала и в Закона за защита от дискриминация, който Комисията за защита от дискриминация трябва да съблюдава, а именно чл. 4:

 

ал. 1 Забранена е всяка пряка или непряка дискриминация, основана на пол, раса, народност, етническа принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние или на всякакви други признаци, установени в закон или в международен договор, по който Република България е страна.

 

  1. Дискирминация по защитен признак – лично положение

 

По дефиниция дискриминацията представлява по-неблагоприятно третиране или поставяне в по-неблагоприятно положение в сравнение с друго лице на основата на горепосочените признаци. Признакът лично положение има комплексен характер и както практиката на КЗД е установила, той дава възможност за преценка дали хора с еднакви личностни характеристики са третирани еднакво при сходни обстоятелства като в своя състав признакът включва и дискриминация на отделни субекти поради тяхното различно местоживеене.

 

Непонятно за нас е защо в този случай останалите граждани на Банско, които живеят извън зоните за платено паркиране, ще могат да паркират автомобилите си напълно безплатно пред домовете си, а ние, гражданите, чиито домове попадат в зона с наложено почасово платено паркиране, ще сме лишени от същото право?!

 

Това е ясен и неоспорим пример за по-неблагоприятно третиране и поставяне на лицата, които живеят в районите, които попадат в зона с наложено почасово платено паркиране,  в по-неблагоприятно и съвсем неравностойно положение, в сравнение с лицата притежаващи имоти в другите райони на Банско, което по същество е дискриминация, основана на лично положение по смисъла на чл. 4 от Закона за защита от дискриминация.

 

  1. Дискирминация по защитен признак – имуществено състояние

 

Имущественото състояние се характеризира с притежаването на движима и недвижима собственост. В случая притежаването на недвижим имот, който се намира в границите на зоните за платено паркиране, поставя собствениците му в значително по-неблагоприятно положение спрямо тези, които притежават имоти извън границите на зоните, защото задължава собствениците, които желаят да имат автомобил да заплащат напълно необосновани такси. Нещо повече собствениците на подобни имоти са поставени в по-неблагоприятно положение и поради факта, че те са затруднени дори да отдадат имотите си под наем, тъй като наемателите няма да могат да ползват изобщо правото да паркират пред наемния имот.

 

Още повече че наредбата въвежда изискване за собственост върху автомобила. Лице, което примерно само ползва автомобил на роднина или си е наело автомобил под наем, не би могло да се ползва от възможността за паркиране със стикер. Това отново е дискриминация по признак имуществено състояние.

 

Следва да се има предвид и един друг аспект. Паркирането в така наречените “зони” НЕ е гарантирано. Реално притежателят на винетен стикер може да заплати за услуга, която никога да не получи, ако няма свободни места. В този случай той не получава услуга, както и например неговите съседи, които нямат автомобил, но за сметка на това собственикът на автомобил е заплатил неоправдана такса. Той е поставен в положение, в което фактически е задължен да плати такстата, защото иначе няма какво да прави с автомобила си. Тоест самото притежаване на автомобил го поставя в обективна ситуация, в която той е длъжен да заплати такса. Това отново е дискриминация по признак имуществено състояние.

 

 

  1. Дискриминационно предлагане на услуга

 

Съгласно чл. 37 ЗЗДискр:

 

ал. 1 Не се допуска отказ от предоставяне на стоки или услуги, както и предоставянето на стоки или услуги от по-ниско качество или при по-неблагоприятни условия, на основата на признаците по чл. 4, ал. 1.

 

В случая с наредбата е явно, че така наречената „услуга”, а именно паркиране по местоживеене, се предлага при коренно различни и доста по-неблагоприятни за живущите в зоните за платено паркиране условия, които не могат да бъдат разумно аргументирани и това е в пряк разрез с разпоредбите на Закона за защита от дискриминация. Наредбата е нагледен пример как алчността на съветниците гласували „ЗА” от  общински съвет за събиране на колкото се може повече пари от Синята  зона е в ущърб на човешките права на гражданите.

 

 

 

Предвид гореизложеното, Ви молим на основание чл. 50 от Закона за защита срещу дискриминация да образувате производство и да установите наличието на дискриминация, след което да:

 

  1. постановите предотвратяване на нарушението и възстановяване на положението до сега, а именно безплатно паркиране на всички граждани на града пред имотите им;
  2. да издадете задължителни предписания на Общински съвет гр.Банско, с които те да оттеглят  Наредбата;
  3. да обжалвате Наредбата като постановена в нарушение на Закона за защита от дискриминация, което влиза в правомощията на КЗД съгласно чл. 47, ал. 5 от ЗЗДискр.;
  4. да дадете препоръка на Кмета на община Банско и ОС, с която да им се окаже да не приемат в бъдеще  дискриминационни промени в управлението на града .

 

Прилагаме следните доказателства:

 

1.Наредба ЗА ВЪВЕЖДАНЕТО НА РЕЖИМ НА ПОЧАСОВО ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БАНСКО ИЗТЕГЛЕНА ОТ САЙТА НА ОБЩИНА БАНСКО

 

 

2.Решение на ОС гр.Банско номер:346 и 347 от 06.12 2012г.

 

 

Дата: …………………                                        С уважение:

гр. Банско                                                                 Подписалите се граждани в Приложение 1

 

Приложение 1

Подписи на гражданите, които се обръщат с настоящата колективна жалба към КЗД, относно дискриминационния подзаконов нормативен акт Наредба за организация на движението на територията на гр.Банско, одобрена с Решение № 346 и 347  от 06.12.2012 г. на  общински съвет гр.Банско.

 

No.

Име

Адрес

Телефон

Подпис

 

Решение №346

На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.99 от Закона за движението по пътищата и докладна записка с вх. №ОС-01-1085/23.11.2012г. от Сашка Въчкова – за кмет на Община Банско съгласно Заповед №09-489/19.11.2012г., Общински съвет-Банско реши:

1. Приема Наредба за въвеждането на режим за почасово платено паркиране на моторни превозни средства (МПС) на територията на Община Банско.

2. Възлага на кмета на Община Банско да предприеме последващите съгласно закона действия, относно изпълняването и контрола на наредбата.

 

Решение №347

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.44 ал.1 т.4 от ЗМСМА и докладна записка с вх. №ОС-01-1096/28.11.2012г. от Сашка Въчкова – за кмет на Община Банско съгласно Заповед №09-489/19.11.2012г., Общински съвет-Банско реши:

Възлага на общинско дружество “Общински паркинги-Банско” ЕООД:

1. Да извършва всички дейности по организацията, експлоатацията и контрола на общинските паркинги, зоните за платено почасово паркиране (синя зона), зоните с режим на платено паркиране  МПС – “Служебен абонамент”, зоните с режим на безплатно паркиране и престой на МПС, управлявани или превозващи лица с увреждания и зоните за неограничено платено почасово паркиране на територията на Община Банско.

2. Да събира всички приходи от такси по Наредба за въвеждането на режим на почасово платено паркиране на моторни превозни средства (МПС) на територията на Община Банско.

3. Да извършва всички дейности, съпътстващи изпълнението на т.1 и т.2.

 

 

 

ЗА ВЪВЕЖДАНЕТО НА РЕЖИМ НА ПОЧАСОВО ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БАНСКО

 

06.12.2012г.

Гр.Банско

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – БАНСКО

 

 

Н А Р Е Д Б А

за въвеждането на режим на почасово платено паркиране на моторни превозни средства /МПС/ на територията

на община Банско

 

/Приета с решение №346 по Протокол №18 от 06.12.2.12г./

 

Глава първа

Общи положения

 

Чл.1. Тази Наредба урежда правилата, ограниченията и забраните, свързани с почасовото платено паркиране на моторни превозни средства /МПС/ на територията на община Банско.

 

Чл.2. За правилното организиране на движението по общинските пътища и улици и за удобство на участниците в него, на територията на град Банско се определя „Синя зона” и зона за неограничено почасово платено паркиране /НППП/ – обозначени със съответните знаци за начало и край, в дясно, успоредно, по посока на движението.

 

Глава втора

Режим на платено паркиране на МПС

 

Раздел I

Режим на почасово платено паркиране – „Синя зона”

 

 

Чл.3. /1/ Общинският съвет определя „Синя зона” за почасово платено паркиране на следните улици, площади и паркинги в гр. Банско – публична общинска собственост:

–   Ул.”Цар Симеон”- от ул.”Виктор Юго” до „България” и

от пл.”Никола Вапцаров” до кръстовище с ул.”Иконом Чучулайн”

–   Ул. „България” – от кръстовище с ул.”Цар Симеон” до кръстовище с ул.”Охрид”

–   Ул.”Пирин”  – от кръстовище с ул.”Отец Паисий” до площад „Възраждане”

–   Ул.”Опълченска” – от ул.”Цар Симеон” до кръстовище с ул.”Охрид”

–   Ул.”Тодор Александров”– от кръстовище с ул.”Тома Вишанов” до зеленчуковия пазар.

–    ул.”Иван Вазов” – от служебният паркинг на общината до ул.”Цар Симеон” и уширението между двете улици.

–   Паркинга на площад „Н.Вапцаров” – между ул.”Бяло море” и и ул. „Търново”.

–   Уширение/паркинг/ – между ул.”Виктор Юго”,ул.Димитър Талев” и ул.”Луи Пастьор”/зад поликлиника/.

–   Ул.”Гоце Делчев” /паркинг на кръстовище ул.”Г.Делчев”, ул.”Отец Паисий”, ул.”Цар Асен”.

–   Кръстовище на ул.”Гоце Делчев” ул.”Пирин” до пл. „Н.Вапцаров”

/2/ Въвеждането в експлоатация на участъци от зоната за почасово платено паркиране и въвеждането на временни и постоянни ограничения при паркиране в „Синя зона” се извършва със заповед на Кмета, съгласно предоставените му по закон правомощия, съобразно схеми, приети от Общинския съвет. По същия ред се извършва и закриването на участъци от зоната за почасово платено паркиране.

/3/ Със заповед кметът може да ограничи временно – за срок до 3 месеца, частично или цялостно ползването на участъци от „Синя зона”, в случай на провеждане на заявени по съответен ред мероприятия от частен или обществен характер.

 

Чл.4. /1/ В „Синя зона” се осигуряват места за паркиране на МПС, с допустима максимална маса до 2.5т и на микробуси и автобуси до 12 пътнически места в определени часове на денонощието.

/2/ Режимът на паркиране по ал. 1 е валиден, както следва:

а/ зимен период: от 1 декември до 15 април – всеки ден за часовия диапазон от 07.00 часа до 22.00 часа.

б/ летен период: от 16 април до 30 ноември – за часовия диапазон от 8.00 часа до 20.00 часа за работни дни, а в съботни, неделни и празнични дни – от 9.00 часа до 14.00 часа.

/3/ Максималното времетраене за еднократно паркиране на МПС в „Синя зона” не може да бъде за повече от 4 часа, като това се изписва на пътния знак, указващ режима на паркиране.

 

Чл.5. /1/ В зоните с режим на почасово платено паркиране – „Синя зона” се събира такса в размер на 1.20 с вкл. ДДС  за 1 час паркиране.

/2/ Заплащането на таксата по предходната алинея се извършва по един от следните начини:

1. С предварително закупен от водача талон при паркиране в зона за платено паркиране. Върху талона трайно се отбелязва началният момент на паркирането чрез задраскване или перфориране на годината, месеца, деня, часа и минутите.

2. С изпращане на SMS на определения за целта номер, посочен в информационната табела по чл. 7.

3. С фискален бон от ЕКАФП

/3/ При паркиране на МПС в „Синя зона” водачът е длъжен да постави талона по чл.5, ал.2, т. 1 или фискалния бон по чл. 5, ал. 2, т.3 зад предното стъкло на автомобила на видимо място, даващо възможност за осъществяване на контрол.

/4/ Задължителното информационно съдържание на талоните за паркиране в зоните за почасово платено паркиране е указано в „Приложение № 1“– неразделна част от настоящата Наредба.

/5/ Освобождават се от заплащане на такса по ал.1 във връзка с изпълнение на служебните им задължения, водачите на автомобили на Център за спешна медицинска помощ; ДА „Национална сигурност”; Главните и областните дирекции на МВР; обозначените автомобили на служба „Военна полиция” към МО; автомобилите на служба „Пожарна и аварийна безопасност”; автомобили на Община Банско и  всички автомобили със специален режим на действие.

 

 

Чл.6. Не се допуска в „Синя зона”:

1. Паркиране на автомобил, без да е поставен от водача на видно място валиден талон или фискален бон трайно и отчетливо попълнен с всички задължителни отбелязвания или без да е изпратен SMS на определения за целта номер.

2. Паркиране на автомобил, ако поставения на видно място талон или фискален бон не е трайно и отчетливо попълнен с всички или някои от задължителните отбелязвания.

3. Времетраене на паркирането, по-голямо от отбелязаното на поставения попълнен талон (талони), фискален бон  или заплатеното чрез SMS.

4. Времетраене на паркирането по-голямо от максималното, което е означено на пътния знак.

5. Отбелязване върху поставения попълнен талон на по-късен от действителния начален момент на паркиране.

6. През времетраенето на вече започнало паркиране на МПС, водачът да подменя поставения попълнен талон (талони) или фискален бон  с друг талон (талони) или фискален бон , на които е отбелязан по-късен момент от действителния начален момент на паркирането или да поставя допълнителен талон (талони) или фискален бон, при което общото времетраене на паркиране би надвишило максимално разрешеното.

 

Чл.7. Началото и края на действие на зоните с режим на почасово платено паркиране се сигнализира с пътни знаци и табели и се обозначава с пътна маркировка, чрез които на водачите на МПС се указват условията на паркиране на МПС в Синята зона, размера на таксата за паркиране и начина на заплащането й, принудителните мерки, които се прилагат.  Паркинг – зоните могат да се оборудват с камери за видео наблюдение и апарати за фотозаснемане.

 

Чл.8. Талоните по чл.5, ал.2, т.1 се издават, активират, анулират и контролират оперативно от общинското дружество „Общински Паркинги-Банско” ЕООД по ред и при условия, определени със заповед на кмета на община Банско.

 

Безплатен пропуск за паркиране в „Синя зона”

 

Чл.9. /1/ Изключение от разпоредбите на раздел I от настоящата Глава втора се допуска в определени случаи, изброени подробно в този раздел и се удостоверява чрез пропуск, издаден от кмета на Община Банско.

/2/ Лицата, желаещи да се ползват от правото по ал.1, подават до Кмета на Община Банско мотивирано заявление и към него прилагат документи, доказващи необходимостта от издаване на пропуск.

/3/ Подадените заявления за издаване на пропуски се одобряват от кмета на община Банско.

 

Чл.10. /1/ Безплатен пропуск за паркиране в „Синя зона” се издава на лица, които:

1. ежедневно обслужват или зареждат със стока търговски обекти, намиращи се в зоната;

2. изпълняват възложени им по закон или друг нормативен акт контролни функции  – за цялата зона;

3. на родители на три и повече деца;

4. в други случаи, по преценка на кмета на общината

/2/ Лицата по ал.1, т.1 имат право на един безплатен пропуск за паркиране с един автомобил, посочен от тях в молбата им, за половинчасов интервал от време. В случай, че паркирането  продължи по – дълго от 30 мин., за останалото време се закупува талон за почасово паркиране

/3/ Безплатният пропуск по ал.1, т.1 и т.2 е със срок на действие до края на календарната година.

/4/ Пропускът за безплатно паркиране задължително съдържа следните данни:

1. вид и пореден номер на пропуска;

2. регистрационен номер на МПС;

3. марка и модел на МПС;

4. собственик на автомобила;

5. адрес и време на паркиране.

/6/ Всички издадени от кмета на общината или оправомощено от него лице пропуски, се завеждат в регистър.

/7/ Пропуските се отнемат, когато:

1. отпадне основанието за тяхното издаване;

2. при констатирани две и повече нарушения в рамките на една година от собственика /водача/ на МПС на настоящата Наредба, относно реда на паркиране.

 

 

Раздел II

Режим на платено паркиране на МПС – „Служебен абонамент”

 

Чл.11. /1/ На улици, площади и паркинги – общинска собственост, на специално обозначени за това места, може да се въвежда режим на платено паркиране „Служебен абонамент”. Стойността за „Служебен абонамент“ за едно паркомясто в град Банско е в размер на

а/ 120 лв. с вкл.  ДДС на месец за търговци, регистрирани по Търговския закон и за юридически лица;

б/ 10 лв. с вкл. ДДС на месец за собственици, които  притежават обособени жилищни имоти, попадащи в „Синя зона” или зона за НППП

/2/ За ползване на режим на платено паркиране “Служебен абонамент” по предходната алинея се подава заявление до кмета на Община Банско с посочване на искания брой паркоместа, както и точно местоположение на местата за паркиране, придружено с нотариален акт за собственост или договор за наем. За лицата по чл.11, ал.1, буква „а” се разрешават до две паркоместа, а за лицата по чл.11, ал.1, буква „б” – едно паркомясто.

/3/ Въз основа на подаденото заявление, длъжностни лица, определени със заповед на Кмета на Община Банско, извършват оглед и изготвят схема на местоположението на желаните паркоместа /при наличие на свободни места/, след което мотивират становище относно издаването на карта за платено паркиране „Служебен абонамент”. Становището и схемата се предлагат за одобрение от кмета на общината. Не се одобряват заявления на лица, които имат установени задължения към Община Банско.

/4/ В случай на одобрение на становището и схемата по ал. 3, лицето, подало заявление, сключва договор за временно и възмездно ползване на съответните паркинг места с режим на платено паркиране “Служебен абонамент”, с кмета на община Банско.

/5/ На лицата, сключили договор по предходната алинея, се издава карта за платено паркиране „Служебен абонамент” от кмета на община Банско.   Картата важи само за едно паркомясто и задължително съдържа следните данни:

1. вид и пореден номер на картата;

2. наемател на паркомястото или регистрационен номер на автомобила;

5. адрес и време на паркиране;

6. дата на издаване и срок на валидност.

 

/6/ Режимът на паркиране по ал. 1 е валиден, както следва:

а/ зимен период: от 1 декември до 15 април – всеки ден за часовия диапазон от 07.00 часа до 22.00 часа.

б/ летен период: от 16 април до 30 ноември – за часовия диапазон от 8.00 часа до 20.00 часа за работни дни, а в съботни, неделни и празнични дни – от 9.00 часа до 14.00 часа.

/7/ Режим на платено паркиране „Служебен абонамент” се допуска само за собственици, ползватели и/или наематели на нежилищни имоти или собственици на обособени жилищни имоти – основно жилище.

/8/ Забранено е паркирането на автомобили на места, означени за служебно ползване, освен за автомобили, определени от ползвателя на местата.

/9/ Обозначаването на служебните паркоместа се извършва със съответния пътен знак и по желание с подвижна преносима табела.

/10/ Административни и обслужващи звена, които изцяло се издържат от общинския бюджет на Община Банско, ползват за служебни нужди безплатни места за паркиране, означени по съответния начин.

/11/ Редът и условията за използване на местата за служебни нужди, посочени в ал. 10 се определят със заповед на кмета на Община Банско или оправомощено от него

 

 

 

Раздел III

Режим на безплатно паркиране и престой на МПС, управлявани или превозващи лица с увреждания

 

Чл.12. /1/ На територията на Община Банско, в рамките на въведените в експлоатация зони с режим на почасово платено паркиране „Синя зона”/НППП, се осигуряват места за безплатно преференциално паркиране на водачи на МПС с трайно намалена работоспособност, загубена работоспособност и/или превозващи лица с увреждания. Броят, разположението и обозначаването на местата за преференциално паркиране на МПС, превозващи хора с увреждания, е отбелязан в схемата по чл. 3, ал.2/чл.16, ал.2.

/2/ Местата за паркиране по ал.1 се обозначават с пътен знак Д21 „Инвалид” и с плътна пътна маркировка с изобразен международния символ „Инвалид”.

/3/ На преференциално паркиране по ал.1 подлежат:

1. Лица, които вследствие на увреждането не могат да се придвижват без използването на инвалидна количка, ортопедични апарати, външни протези, патерици или чужда помощ, т.е. лица, които не са в състояние да заемат изправено положение на тялото без използването на технически помощни средства и имат трайно оформен функционален дефицит на стоежа, придвижването и издръжливостта. Определеният процент на трайно намалена работоспособност на тези лица /респ. ограничена възможност за социална адаптация при децата/, следва да е над 50 % /петдесет процента/; Към горната група се приравняват и лицата с определен процент на трайно намалена работоспособност /респ. ограничена възможност за социална адаптация при децата/ от над 90 % /деветдесет процента/, поради сърдечни и белодробни заболявания.;

2. Лица с пълна двустранна слепота, а също и лица с определен процент на трайно намалена работоспособност /респ. ограничена възможност за социална адаптация при децата/ от над 90 %, поради зрителни заболявания /увреждания/;

 

Чл.13. /1/ На лицата, имащи правата по чл.12, ал.3 се издават карти за преференциално паркиране след подадено от тях искане до Кмета на Община Банско или оправомощено от него лице.

/2/ Картите за преференциално паркиране по ал.1 се издават от „Общински Паркинги-Банско” ЕООД за срок до 3 години, но не повече от срока на експертизата на ТЕЛК, НЕЛК, ЦТЕЛК и съдържат следната задължителна информация:

1. Изображение на международния знак „Инвалид” на плътен син фон;

2. Трите имена и актуална снимка на правоимащото лице, притежател на картата,

3. Дата на издаване на картата;

4. Срок на валидност на картата;

5. Номер на картата в регистъра на редовно издадените карти за преференциално паркиране в „Синя зона”/зона за НППП;

/3/ Картите се издават в срок от 15 дни, считано от датата на подаване на искането, придружено с доказателства, удостоверяващи наличието на съответното заболяване, регистрационен талон на автомобила и други документи по преценка на заявителя;

/4/ При и по време на паркирането в „Синя зона” /зона за НППП, притежателят на картата е длъжен да я постави на видно място в долния десен ъгъл на предното стъкло на автомобила, откъм вътрешната му страна, в залепения на предното стъкло на МПС прозрачен пластмасов джоб, по начин незатрудняващ осъществяването на контрол.

/5/ Забранява се паркиране в нарушение на изискванията на настоящия раздел, върху специално обозначено място, определено за паркиране на МПС, обслужващо хора с увреждания.

 

Чл.14. Служителите на общинското дружество „Общински Паркинги-Банско” ЕООД могат да извършват контролни проверки, доколко преференциалното паркиране е извършено при спазване на нормативните изисквания, както и да изискват доказателства от водача на съответното МПС, за това, че е паркирано при и по повод обслужване на лицето притежател на картата, с която същото МПС е обозначено.

 

 

 

 

Раздел IV

Режим на неограничено почасово платено паркиране /НППП/ на МПС върху обособени улици на територията на гр. Банско

 

Чл.15. /1/ Общинският съвет определя зона за НППП на следните улици в гр. Банско – публична общинска собственост:

– ул. „Иконом К. Чучулайн;

– ул. „Пере Тошев”.

/2/ Въвеждането в експлоатация на участъци от зоната за НППП и въвеждането на временни и постоянни ограничения при паркиране в тази зона се извършва със заповед на Кмета, съгласно предоставените му по закон правомощия, съобразно схеми, приети от Общинския съвет. По същия ред се извършва и закриването на участъци от зоната за неограничено почасово платено паркиране.

/3/ Със заповед кметът може да ограничи временно – за срок до 3 месеца, частично или цялостно ползването на участъци от зоната за НППП, в случай на провеждане на заявени по съответен ред мероприятия от частен или обществен характер.

 

Чл.16. /1/ В зоната за НППП се осигуряват места за паркиране на МПС, с допустима максимална маса до 2.5т. и на микробуси и автобуси до 12 пътнически места.

/2/ Режимът на паркиране по ал. 1 е валиден, както следва:

а/ зимен период: от 1 декември до 15 април – всеки ден за часовия диапазон от 07.00 часа до 22.00 часа.

б/ летен период: от 16 април до 30 ноември – за часовия диапазон от 8.00 часа до 20.00 часа за работни дни, а в съботни, неделни и празнични дни – от 9.00 часа до 14.00 часа.

 

Чл.17. /1/ В зоните с режим на НППП се събира такса в размер на 1.20 лев с вкл.  ДДС за 1 час паркиране.

/2/ Заплащането на таксата по предходната алинея се извършва по следния начин:

1. с предварително закупен от водача талон при паркиране в зона за НППП. Върху талона трайно се отбелязва началният момент на паркирането чрез задраскване или перфориране на годината, месеца, деня, часа и минутите.

2. с изпращане на SMS на определения за целта номер, посочен в информационната табела по чл. 19.

3.  с фискален бон от ЕКАФП

/3/ При паркиране на МПС в зона за НППП водачът е длъжен да постави талона или фискалния бон  зад предното стъкло на автомобила на видимо място, даващо възможност за осъществяване на контрол.

/4/ Освобождават се от заплащане на такса по ал.1 при или във връзка с изпълнение на служебните им задължения, водачите на автомобили на Център за спешна медицинска помощ; ДА „Национална сигурност”; Главните и областните дирекции на МВР; обозначените автомобили на служба „Военна полиция” към МО; автомобилите на служба „Пожарна и аварийна безопасност”; автомобили на Община Банско и автомобили със специален режим на действие.

/5/ При паркиране на МПС в зона за НППП върху талона  по чл.18, ал.2, т. 1 трябва да бъде отбелязан  началния момент на паркирането, чрез трайно задраскване или перфориране на годината, месеца, деня, часа и минутите. Водачът е длъжен да постави талона зад предното стъкло на автомобила така, че отбелязванията върху талона да се виждат ясно и отчетливо отвън.

/6/ Задължителното информационно съдържание на талоните за паркиране в зоните за НППП е указано в „Приложение № 2“– неразделна част от настоящата Наредба.

 

Чл.18. Не се допуска в зоната за НППП:

1. Паркиране на автомобил, без да е поставен от водача на видно място валиден талон или фискален бон, трайно и отчетливо попълнени с всички задължителни отбелязвания или без да е изпратен SMS на определения за целта номер.

2. Паркиране на автомобил, ако поставения на видно място талон или фискален бон не е трайно и отчетливо попълнен с всички или някои от задължителните отбелязвания.

3. Времетраене на паркирането, по-голямо от отбелязаното на поставения попълнен талон, фискален бон   или заплатеното чрез SMS.

4. Отбелязване върху поставения попълнен талон на по-късен от действителния начален момент на паркиране.

 

Чл.19. Началото и края на действие на зоните с режим на НППП се сигнализира с пътни знаци и табели и се обозначава с пътна маркировка, чрез които на водачите на МПС се указват условията на паркиране на МПС в зоната, размера на таксата за паркиране и начина на заплащането й, принудителните мерки, които се прилагат.  Паркинг – зоните могат да се оборудват с камери за видео наблюдение и апарати за фотозаснемане.

 

Чл.20. Талоните по чл.17, ал.2, т.1 се издават, активират, анулират и контролират оперативно от общинското дружество „Общински Паркинги-Банско” ЕООД по ред и при условия, определени със заповед на кмета на община Банско.

 

Глава трета

            Принудителни административни мерки

 

Чл.21. /1/ За спазване на установените правила за паркиране в Глава втора могат да се прилагат следните принудителни административни мерки:

1. Принудително задържане на МПС, чрез използването на техническо средство („скоба”);

2. Принудително преместване /репатриране с „паяк”/

/2/ Не се задържат принудително и не се отстраняват чрез принудително преместване автомобили по чл.5, ал.4/чл.17, ал.4.

/3/ Принудително задържане на МПС, чрез използването на техническо средство („скоба”), както и принудително преместване /репатриране с „паяк”/, се извършват в присъствието на служители на РУ „Полиция”.

 

Чл.22. /1/ Техническо средство („скоба”) за принудително задържане на МПС, паркирано в зона за почасово паркиране/НППП се използва, когато не е заплатена дължимата такса по чл.5, ал.2/чл.17, ал.2.

/2/ Конструкцията на скобата и начинът на поставянето и трябва да бъдат такива, че да не се нанасят повреди на МПС.

/3/ На предното стъкло на автомобила се поставя съобщение за водача, че автомобилът е блокиран с указания за реда за освобождаването му.

/4/ Забранява се повреждането на скобата и/или освобождаването и от други лица, освен от упълномощените за това.

/5/ Размерът на стойността по поставяне и сваляне на техническото средство („скоба”) е фиксиран и е в размер на 12 лева с вкл.  ДДС.

/6/ Оперативната дейност по използването и прилагането на техническото средство („скоба”), таксуването на собствениците или упълномощените от тях водачи, както и освобождаването на блокираните МПС, се организира и осъществява от общинското дружество „Общински Паркинги-Банско” ЕООД по ред и при условия, определени със заповед на кмета на Община Банско, издадена на основание и в изпълнение на чл.167 и следващите от Закона за движението по пътищата.

 

Чл.23. /1/ При престояване на блокиран със скоба автомобил, паркиран в „Синя зона” повече от времето, указано на пътния знак/паркиран в зона за НППП повече от 4 часа, или в случаите на паркиране на автомобил в нарушение на чл. 11, ал.8 и чл.14, ал.5 от настоящата Наредба, той се премества принудително от мястото на паркирането по реда на чл.168 от ЗДП. Принудително преместените МПС се транспортират до специализирани паркинги на територията на община Банско и се освобождават от там, след като водачът или собственикът на МПС, освен разноските по блокирането, заплати и разноските по отстраняването, транспортирането и паркирането, които са фиксирани в следния размер:

–  разноски по отстраняване и транспортиране на МПС – 50 лв. с ДДС;

– престой на територията на специализиран паркинг – 2 лв. с ДДС на час /включително и при престой по-малко от един час/.

/2/ В случаите, когато водачът на подлежащото на репатриране МПС се върне по време, когато същото все още не е напълно поставено на средството за репатриране и пожелае то да бъде освободено, дължимата такса е в размер на  50 % от разноските по отстраняване и транспортиране на МПС. В тези случаи разноските по блокирането на МПС се заплащат в пълен размер.

/3/ Оперативната дейност по принудително преместване на МПС на територията на Община Банско се организира и осъществява от общинското дружество „Общински Паркинги-Банско” ЕООД, по ред и при условия определени със заповед на кмета на Община Банско, издадена на основание и в изпълнение на чл. 167 и следващите от Закона за движението по пътищата.

 

Глава четвърта

Контрол и санкции

 

Раздел І

Контрол

 

Чл.24. /1/ Контролът по спазването на правилата за паркиране в зони с режим на почасово платено паркиране/НППП, както и дейността по принудително преместване и задържане на неправилно паркирани МПС в такива зони, се осъществява от Кмета на Община Банско или лица, определени с негова писмена заповед.

/2/ Актовете за установяване на нарушенията по тази Наредба се съставят от длъжностните лица, определени със заповедта на Кмета на Община Банско. За установяване на нарушенията по настоящата Наредба длъжностните лица имат право да използват технически средства или системи, заснемащи или записващи датата, точния час на нарушението и/или регистрационния номер на моторното превозно средство.

/3/ Наказателните постановления се издават от Кмета на Община Банско или определени от него с нарочна писмена заповед длъжностни лица.

/4/ За неуредените случаи по тази Наредба за съставяне на актовете, издаването и обжалването на наказателните постановления и по изпълнение на наложените наказания, се прилагат разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания.

 

 

Раздел ІІ

Административно-наказателни разпоредби

 

Чл.25.  Наказва се с глоба в размер на 10.00лв. водач, който наруши разпоредбите на чл.6 или чл.18 от настоящата Наредба.

 

Чл.26. За паркиране на МПС в нарушение на изискванията на настоящата Наредба, върху специално обозначено място, определено за паркиране на МПС, обслужващо хора с увреждания, на извършителя се налага глоба в размер от 10.00 лева.

 

Чл.27. За паркиране на МПС в нарушение на изискванията на настоящата Наредба, върху специално обозначено място, определено за „Служебен абонамент”, на извършителя се налага глоба в размер от 10.00  лева.

 

Чл.28. /1/ За използване на издадена по съответния ред, но с изтекъл срок на валидност карта за преференциално паркиране/карта за платено паркиране „Служебен абонамент” или винетен стикер, на извършителя се налага глоба в размер от 50.00 до 200.00 лева, като картата/стикерът се изземва и перфорира от контрольора, установил нарушението.

/2/ За използване на неиздадена по съответния ред, недействителна карта за преференциално паркиране/карта за платено паркиране „Служебен абонамент”  или винетен стикер, на извършителя се налага глоба в размер от 300.00 лева, като картата/стикерът се изземва от контрольора, установил нарушението. В този случай се уведомява и районното полицейско управление.

 

Чл.29. Собственикът или този, на когото е предоставено МПС, отговаря за извършеното с него нарушение. Собственикът се наказва с наказанието, предвидено за извършеното нарушение, ако не посочи на кого е предоставил моторното превозно средство.

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:

 

§1. По смисъла на тази Наредба:

 

1. „МПС управлявани или превозващи лица с увреждания” са МПС, които към момента, при и по време на паркирането обслужват персонално лицето, отговарящо на критериите съгласно чл.13, ал.3 от настоящата Наредба и са обозначени според изискванията на тази Наредба с валидна карта, издадена на името на обслужваното лице.

 

2. „Преференциално паркиране” е: безплатно за време до 4 часа паркиране на специално определените и сигнализирани за тази цел места в зоните за почасово платено паркиране/НППП на МПС, обозначени според изискванията на тази Наредба, които към момента при и по време на паркирането, пряко, непосредствено и лично обслужват хора с увреждания.

 

3. „Служебен абонамент” е режим на платено паркиране върху определени от Община Банско и съгласувани с РПУ-Банско, фиксирани и обозначени за тази цел места на улици, площади и паркинги общинска собственост на територията на община Банско, на МПС на физически или юридически лица, на основание сключени от същите лица договори за временно и възмездно ползване на съответните паркинг-места собственост на Общината.

 

4. “Синя зона” е територия, предназначена за ограничено почасово платено паркиране на моторни превозни средства.

 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 1. /1/ Кметът на Община Банско изготвя и издава предвидените в настоящата Наредба нарочни заповеди в едномесечен срок от приемането на настоящата Наредба.

/2/ Общински съвет – Банско приема всички необходими за по-ефективното прилагане на настоящата Наредба свои допълнителни решения в двумесечен срок от влизането в сила на същата.

/3/ До издаването на заповедите по ал. 1 и приемането на решенията по ал. 2, заварените процедури, режими, такси и др. запазват действието си.

§ 2. Всички заварени производства се довършват по досегашния ред.

§ 3. Указания във връзка с приложението на Наредбата се дават от кмета на Община Банско.

§ 4. Настоящата Наредба се издава на основание чл.76, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс, чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и е приета с Решение №346, по Протокол №18 от проведено на 06.12.2012 г. заседание на Общински съвет-гр. Банско.

§ 5. Тази Наредба влиза в сила след влизане в сила на съответното Решение на Общински съвет Банско.

 

ПРИЛОЖЕНИЯ:

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 (към чл.5, ал.7)

 

1.  Задължително информационно съдържание на талоните за паркиране в зоните за почасово платено паркиране:

/а/ По периферията на талона са разположени отбелязвания за месец -изписани с римски цифри; за ден от месеца – арабски цифри от 1 до 31; час на паркиране – арабски цифри от 7 до 22; минути – арабски цифри от 0 до 55 през петминутен интервал.

/б/ В горната част на талона текста – “Община Банско“, под него – „Общински Паркинги-Банско” ЕООД.

/в/ Под текста – герба на Община Банско и знака на „Общински Паркинги-Банско“ ЕООД, като холограмен стикер и серийния номер на талона.

/г/ Времетраенето на паркиране, стойността на талона и съответната година.

/д/ Кратко описание на правилата за паркиране в зоните за почасово платено паркиране.

/е/ Талоните за паркиране в зоните за почасово платено паркиране са с минимум три нива на защита.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 (към чл.17, ал.7)

 

1.  Задължително информационно съдържание на талоните за паркиране в зоните за НППП:

/а/ По периферията на талона са разположени отбелязвания за месец -изписани с римски цифри; за ден от месеца – арабски цифри от 1 до 31; час на паркиране – арабски цифри от 0 до 24; минути – арабски цифри от 0 до 55 през петминутен интервал.

/б/ В горната част на талона текста – “Община Банско“, под него – „Общински Паркинги-Банско” ООД.

/в/ Под текста – герба на Община Банско и знака на „Общински Паркинги-Банско“ ООД, като холограмен стикер и серийния номер на талона.

/г/ Времетраенето на паркиране, стойността на талона и съответната година.

/д/ Кратко описание на правилата за паркиране в зоните за НППП.

/е/ Талоните за паркиране в зоните за НППП са с минимум три нива на защита.

 

 

 

Председател на ОбС: ………..

                                                                                                                  /Вл. Колчагов/

 

 

admin

Кажете ни какво мислите?