Нашаите публикации:

До Върховна административна прокуратура гр. София 1061, бул.”Ал. Стамболийски” №18 02/9404366 vap@prb.bg

 

ЖАЛБА

От

Гражданско Сдружение „Единно Банско”регистрирано с Решение 46 на

Благоевградски окръжен съд,фирмено дело 47/2013г.вписано в регистър 5,том2

Страница 45,партиден номер 10

С адрес гр.Банско ул.”Цар Симеон” 40

срещу:

Управителя на „ОБЩИНСКИ ПАРКИНГИ – БАНСКО” ЕООД – Димитър Георгиев Даутов, ЕГН ххххххххххх, постоянен адрес: гр. Банско, ул. „Христо Силянов” № 8 и

Кмета на Община Банско – Георги Иванов Икономов

 

 

Уважаеми г-н/г-жо Заместник главен прокурор,

 

На 06.12.2012 г. Общински съвет – гр. Банско е провел редовно заседание (Протокол 18/06.12.2012 г.), на което със свое Решение № 346 е прието предложение за приемане на Наредба за въвеждането на режим за почасово платено паркиране на моторни превозни средства (МПС) на територията на Община Банско. Със свое Решение № 347 Общински съвет – гр. Банско е приел да бъде възложено на общинско дружество “Общински паркинги – Банско” ЕООД:

1. Да извършва всички дейности по организацията, експлоатацията и контрола на общинските паркинги, зоните за платено почасово паркиране (синя зона), зоните с режим на платено паркиране  МПС – “Служебен абонамент”, зоните с режим на безплатно паркиране и престой на МПС, управлявани или превозващи лица с увреждания и зоните за неограничено платено почасово паркиране на територията на Община Банско.

2. Да събира всички приходи от такси по Наредба за въвеждането на режим на почасово платено паркиране на моторни превозни средства (МПС) на територията на Община Банско.

3. Да извършва всички дейности, съпътстващи изпълнението на т.1 и т.2.

Със свое Решение № 349 Общински съвет – гр. Банско е приел и Генерален план за организация на движението в гр. Банско.

На 07.12.2012 г. в предвидените зони за почасово платено паркиране започнаха дейностите по експлоатация, контрол и събиране на такси съгласно Наредбата за въвеждането на режим на почасово платено паркиране на моторни превозни средства.

С оглед на гореизложеното считаме, че са налице незаконосъобразни деяния от страна на  управителя на „ОБЩИНСКИ ПАРКИНГИ – БАНСКО” ЕООД и кмета на Община Банско във връзка спазване на процедурата по влизане на сила на административни актове, а именно Решение № 346, Решение № 347 и Решение № 349 на Общински съвет – гр. Банско, както и престъпни деяния във връзка със самоуправство и разпореждане с публична общинска собственост.

Върховният административен съд отмени Наредбата за “синя зона” в Добрич без право на обжалване. Магистратите потвърдиха решението на Добричкия съд, което установи административно-правни нарушения в изготвянето и приемането на наредбата.

Общинският съвет е бил длъжен предварително да обоснове юридически със съответните мотиви въвеждането на “синята зона”, няма я и по закон задължителната финансова обосновка, с която се узаконяват средствата за издръжка на новото административно звено за контрол по наредбата. Друго нарушение и липсата на публикуване на мотивите на докладната на кмета до местния парламент в интернет сайта на общината. Съдът смята, че хората в Добрич не са могли да се запознаят с конкретните мотиви и идеи на “синята зона” в града. В отменената вече наредба липсва и уредба на възможността за паркиране и престой на личните коли на хората, живеещи в непосредствена близост до “синята зона”.

Наредбата за въвеждането на режим за почасово платено паркиране на моторни превозни средства (МПС) на територията на Община Банско, приета на 06.12.2012г. от Общински съвет – град Банско с Решение №346 по Протокол №18, е нормативен административен акт, поради което може да бъде обжалвана без ограничение във времето, защото е подзаконов нормативен акт по смисъла на чл.187, ал.1 от АПК.
НЕ СМЕ ДОВОЛНИ от посочената Наредба за обществения ред при използване на превозни средства на територията на Община Банско. С оглед на това обжалвам същата пред Вас в частта й относно Паркирането, а именно: Глава Втора, Раздел I

Режим на почасово платено паркиране – „Синя зона”,

 

и МОЛИМ да се сезирате срещу този НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН АДМИНИСТРАТИВЕН АКТ.

 

Обжалваната наредба в съответната й част е незаконосъобразен административен акт, тъй като е издадена в нарушение на материалния закон, при съществени процесуални нарушения и не съответства на целта на закона.

При приемането на оспорената Наредба Общинският съвет – гр. Банско е нарушил съществени административнопроизводствени правила – чл. 26 и 28 от ЗНА, като не е публикувал проекта за нормативния акт на интернет-страницата си заедно с мотивите и доклада най-малко 14 дни преди приемането му,за което прилагаме нужните доказателства и да се даде възможност на заинтересованите лица да изложат становища и предложения по проекта, с което е налице основанието на чл. 146, т. 3 от АПК, а именно – съществено нарушение на административнопроизводствени правила. Общинският съвет не е взел предвид, че Наредбата противоречи на Конституцията и Закона за защита от дискриминация, с което е осъществено и основанието на чл. 146, т. 4 от АПК – “противоречие с материалноправни разпоредби”, както и че тя не съответства с целта на закона, което е основание за предявяване на жалбата по чл.146, т. 5 от АПК.

Последното изменение на Закона за нормативн ите актове в сила от 01.01.2008 г. и по-точно на чл. 26 предвижда “изработването на проект за нормативен акт да се извършва при зачитане на принципите на обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност”, а алинея втора на същия член предвижда “преди внасянето на проект на нормативен акт съставителят да го публикува на интернет страницата си заедно с мотивите, съответно доклада, като на заинтересованите лица се предоставя най-малко 14-дневен срок за предложения и становища по проекта”.

В конкретния казус този текст от закона е грубо нарушен, тъй като проектът за наредбата не е бил изобщо публикуван на интернет страницата на община Банско, за да могат заинтересованите лица да се запознаят с него и да изразят своето мнение и препоръки.

Освен това с проекта за наредбата е нарушен и чл. 28 от ЗНА, тъй като той не съдържа практически каквито и да е мотиви за необходимостта от нейното приемане, а само с по едно кратко изречение формално са записани причините и целите.

В доклада към проекта за наредбата освен това няма и анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и никаква финансова обосновка на цената на новопредоставяната от Общината “услуга”.

С оглед на всичко изложено дотук допуснатите нарушения на административнопроизводствените правила при приемането на оспорената Наредба са твърде съществени, тъй като те са императивни, а не пожелателни, и с тяхното съблюдаване се гарантира действителното спазване на принципа на откритост, съгласуваност и местно самоуправление, поради което те се явяват основание за отмяна на оспорения нормативен акт.

Друго безпрецедентно нарушение според Нас,
е как и на какво основание Общински съвет отпуска 100 000 лв безлихвен заем на гореопоменатото дружество.

 Безплатен пропуск за паркиране в „Синя зона”

Чл.9. /1/ Изключение от разпоредбите на раздел I от настоящата Глава втора се допуска в определени случаи, изброени подробно в този раздел и се удостоверява чрез пропуск, издаден от кмета на Община Банско.

/2/ Лицата, желаещи да се ползват от правото по ал.1, подават до Кмета на Община Банско мотивирано заявление и към него прилагат документи, доказващи необходимостта от издаване на пропуск.

/3/ Подадените заявления за издаване на пропуски се одобряват от кмета на община Банско.

Чл.10. /1/ Безплатен пропуск за паркиране в „Синя зона” се издава на лица, които:

1. ежедневно обслужват или зареждат със стока търговски обекти, намиращи се в зоната;

2. изпълняват възложени им по закон или друг нормативен акт контролни функции  – за цялата зона;

3. на родители на три и повече деца;

4. в други случаи, по преценка на кмета на общината

/2/ Лицата по ал.1, т.1 имат право на един безплатен пропуск за паркиране с един автомобил, посочен от тях в молбата им, за половинчасов интервал от време. В случай, че паркирането  продължи по – дълго от 30 мин., за останалото време се закупува талон за почасово паркиране.

/3/ Безплатният пропуск по ал.1, т.1 и т.2 е със срок на действие до края на календарната година.

/4/ Пропускът за безплатно паркиране задължително съдържа следните данни:

1. вид и пореден номер на пропуска;

2. регистрационен номер на МПС;

3. марка и модел на МПС;

4. собственик на автомобила;

5. адрес и време на паркиране.

/6/ Всички издадени от кмета на общината или оправомощено от него лице пропуски, се завеждат в регистър.

/7/ Пропуските се отнемат, когато:

1. отпадне основанието за тяхното издаване;

2. при констатирани две и повече нарушения в рамките на една година от собственика /водача/ на МПС на настоящата Наредба, относно реда на паркиране.

 

Според Конституцията на Република България, глава 1, чл.6:

ал. 1 Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права.

ал. 2 Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.

Забраната за дискриминация е залегнала и в Закона за защита от дискриминация, който Комисията за защита от дискриминация трябва да съблюдава, а именно чл. 4:

ал. 1 Забранена е всяка пряка или непряка дискриминация, основана на пол, раса, народност, етническа принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние или на всякакви други признаци, установени в закон или в международен договор, по който Република България е страна.

  1. 1.      Дискирминация по защитен признак – лично положение

По дефиниция дискриминацията представлява по-неблагоприятно третиране или поставяне в по-неблагоприятно положение в сравнение с друго лице на основата на горепосочените признаци. Признакът лично положение има комплексен характер и както практиката на КЗД е установила, той дава възможност за преценка дали хора с еднакви личностни характеристики са третирани еднакво при сходни обстоятелства като в своя състав признакът включва и дискриминация на отделни субекти поради тяхното различно местоживеене.

Непонятно за нас е защо в този случай останалите граждани на Банско, които живеят извън зоните за платено паркиране, ще могат да паркират автомобилите си напълно безплатно пред домовете си, а ние, гражданите, чиито домове попадат в зона с наложено почасово платено паркиране, ще сме лишени от същото право ?!?

Това е ясен и неоспорим пример за по-неблагоприятно третиране и поставяне на лицата, които живеят в районите, които попадат в зона с наложено почасово платено паркиране,  в по-неблагоприятно и съвсем неравностойно положение, в сравнение с лицата притежаващи имоти в другите райони на Банско, което по същество е дискриминация, основана на лично положение по смисъла на чл. 4 от Закона за защита от дискриминация.

  1. 2.      Дискирминация по защитен признак – имуществено състояние

Имущественото състояние се характеризира с притежаването на движима и недвижима собственост. В случая притежаването на недвижим имот, който се намира в границите на зоните за платено паркиране, поставя собствениците му в значително по-неблагоприятно положение спрямо тези, които притежават имоти извън границите на зоните, защото задължава собствениците, които желаят да имат автомобил да заплащат напълно необосновани такси. Нещо повече собствениците на подобни имоти са поставени в по-неблагоприятно положение и поради факта, че те са затруднени дори да отдадат имотите си под наем, тъй като наемателите няма да могат да ползват изобщо правото да паркират пред наемния имот.

Още повече че наредбата въвежда изискване за собственост върху автомобила. Лице, което примерно само ползва автомобил на роднина или си е наело автомобил под наем, не би могло да се ползва от възможността за паркиране със стикер. Това отново е дискриминация по признак имуществено състояние.

Следва да се има предвид и един друг аспект. Паркирането в така наречените “зони” НЕ е гарантирано. Реално притежателят на винетен стикер може да заплати за услуга, която никога да не получи, ако няма свободни места. В този случай той не получава услуга, както и например неговите съседи, които нямат автомобил, но за сметка на това собственикът на автомобил е заплатил неоправдана такса. Той е поставен в положение, в което фактически е задължен да плати такстата, защото иначе няма какво да прави с автомобила си. Тоест самото притежаване на автомобил го поставя в обективна ситуация, в която той е длъжен да заплати такса. Това отново е дискриминация по признак имуществено състояние.

  1. 3.      Дискриминационно предлагане на услуга

Съгласно чл. 37 ЗЗДискр:

ал. 1 Не се допуска отказ от предоставяне на стоки или услуги, както и предоставянето на стоки или услуги от по-ниско качество или при по-неблагоприятни условия, на основата на признаците по чл. 4, ал. 1.

В случая с наредбата е явно, че така наречената „услуга”, а именно паркиране по местоживеене, се предлага при коренно различни и доста по-неблагоприятни за живущите в зоните за платено паркиране условия, които не могат да бъдат разумно аргументирани и това е в пряк разрез с разпоредбите на Закона за защита от дискриминация. Наредбата е нагледен пример как алчността на съветниците гласували „ЗА” от  общински съвет за събиране на колкото се може повече пари от Синята  зона е в ущърб на човешките права на гражданите.

Освен това, съгласно разпоредбата на чл.10, ал.4, т.2 от Наредбата, е предвидено правото на преференциално паркиране да се прилага само за един автомобил на жилище. Това решение също противоречи на целта на закона, тъй като не създава равни права на живеещите в едно жилище да се ползват от това право. Всеизвестно е, че в жилищата в центъра на гр. Банско, а и в други големи градове в България, живеят по едно възрастно и едно младо семейство, и ако всяко от тях има собствен автомобил, то би искало, а и има право да иска да се ползва от “привилегията” по Наредбата. Освен това, дори и в едно жилище да живее само едно семейство, нормално е двамата съпрузи да имат отделни автомобили, които да ползват ежедневно самостоятелно. Следователно, оспорената Наредба е незаконосъобразна и на основание чл. 146, т. 5 от АПК и като такава следва да бъде отменена от съда.

В отговор на нашият сигнал до Окръжна прокуратура Благоевград получихме следният отговор:

„Даутов като е разпоредил контролъорите да извършват дейност по събиране на такси за платено паркиране и поставяне а скоби преди наредбата да е влязла в сила е превишил правата си на управител на „Общински паркинги Банско”ЕООД при упражняване на правомощията относно организацията,експлоатацията и контрола върху „сината зона”както и събирането на приходите от таксите”.

Молим да изискате цялата административна преписка номер 65 по описа на окръжна прокуратура Благоевград.В която преписка, Кметът на община Банско твърди,че наредбата е влязла в сила на 28.12.2012г.

Прилагаме:

Констативен протокол за неспазване на 14-дневният срок от обявлението на наредбата.

Касови бележки издадени от „Общински паркинги” гр.Банско на 10.12.2012г. и 11.12.2012г.

Финансов отчет на синя зона гр.Банско за периода 07.12.2012г. до 31.12.2012г.

Постановление от Окръжна прокуратура Благоевград

С уважение

гражданско сдружение Единно Банско

author

Кажете ни какво мислите?