Нашаите публикации:

ДО

Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР. БАНСКО

ВЛАДИМИР КОЛЧАГОВ

Уважаеми г-н Председател,

Сдружение с нестопанска цел „ЕДИННО БАНСКО” в процеса на изпълнение на функциите си по наблюдение на развитието на местната гражданска общност установи наличие на злоупотреба с власт и служебно положение от страна на местните власти – кмет на община и общински съвет във връзка с решения и действия по събаряне на временните търговски обекти с издадени надлежни разрешения за поставяне.

Считаме, че задаването на конкретен срок за действие на разрешенията за поставяне в Наредбата за разполагане и премахване на преместваемите обекти в община Банско като административен акт не отговаря на правомерните юридически практики и не кореспондира с изпълнението на основната мисия на ръководството на общината – да работи в името и в интерес на гражданина. Мерките и дейностите на общинското ръководство в тази посока през последните две години доказват стремеж да бъдат защитавани интересите на конкретни икономически субекти, както и преследване на политически цели с цената на угнетяване на бизнес средата за развитие на местния предприемач.

С оглед на гореизложеното предлагам на Вашето внимание проект за промяна в Наредбата за разполагане и премахване на преместваемите обекти в община Банско.

 

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за разполагане и премахване на преместваемите обекти в община Банско:

На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – гр. Банско реши:

Отменя Решение № 350 от Протокол №18 от 06.12.2012 г. на Общински съвет – гр. Банско в частта му по т.1, пар.1 за създаване на Нова алинея 2 на чл.12 от Наредбата за разполагане и премахване на преместваеми обекти на територията на Община Банско и в частта му по т.1, пар.3, т. 1 и т. 2 за създаване на нови параграфи, параграф 8 и 9 от Преходните и заключителни Разпоредби на същата Наредба.

 

Мотиви:

Изменението на Наредбата за разполагане и премахване на преместваемите обекти в община Банско приета с Решение № 350 по протокол № 18 от 06.12.2012 г. досега показа проблеми от различно естество като:

  1. Създаде силно напрежение между общината и дребния бизнес в Банско. Поради възможен субективизъм в сроковете ще продължи да създава напрежение с частни собственици и наематели.
  2. Създава напрежение в жители на общината, работещи в преместваемите обекти и оставащи без работа и препитание след премахването им.
  3. Влошава имиджа на Банско като място за инвестиции и работа.
  4. Влошава авторитета на Банско в международен план поради възможността за изнасяне на дела извън страната.
  5. Влошава политическия климат и ще поляризира настроенията до крайности преди изборите.
  6. Създава прецедент за други подобни промени в установени наредби и отношения.
  7. Срива доверието към концесионера и натрупва гняв в местното население, който в определен момент ще ескалира към него.

Интереса на цялата местна общност е да бъдат подпомагани субекти, които съграждат, а не да рушат, поради което считаме че отмяната на горното решение ще бъде действие за възстановяване на доверието на бизнеса към администрацията и ще подобри влошения климат в общината.

 

С уважение

Иван Пачеджиев

Председател на УС

author

Кажете ни какво мислите?