Нашаите публикации:

Колективната отговорност на съветниците гласували „ЗА” е равна на индивидуална безотговорност спрямо хората от Добринище.

 

Минералната вода в Добринище се раздава безцеремонно от „експертите”на община Банско.  Всеки един извор има определен дебит, но да говорим с факти след като се даде водата от КЕИ (каптиран естествен източник) или сондаж и след като започне водовземането дебитът на водата неминуемо  намялява т.е. ако определен обект взима 2л. в секунда от 8 литра от целият дебит то неминуемо тези два литра ще доведат до загубата на още количество вода, защото след намесата във водоизточника започва да има загуби за определения КЕИ или сондаж.

Добре е да се знае от обществеността на Добринище, че основната отговорност е на ПП ГЕРБ. Решението е тяхно, цитираме общинския съветник от ПП ГЕРБ Асен Кирицов. „Ние сме дали разрешение”! Т.е гласуването е проформа. Но това са ресурсите на Добринище, някой поискал ли е мнението на гражданите. „Случайниците”, както ние наричаме днешните управници, трябва да вдигнат тлъстите си задници и да слязат при народа, защото виждаме до момента, че само некадърността им е на ниво.

 

Хора защитавайте си интересите и водата за да не останете без баня или баня със студена вода.

 

Решение №679

На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а ал.1, чл.110 ал.1 т.5 от ЗУТ и докладна записка с вх. №ОС-01-1422/05.02.2014г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, Общински съвет-Банско реши:

1. Допуска изработването на ПУП-ПП за „Трасе за корекция на р. Десилица, гр. Добринище, Община Банско”.

2. Одобрява задание по чл.125 от ЗУТ за ПУП-ПП за „Трасе за корекция на р. Десилица, гр. Добринище, Община Банско”.

 

По т.5. разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-1423/05.02.2014г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно изработване на ПУП -ПП за „Водопровод за минерална вода и ПС с водомерен възел за хотелски комплекс в ПИ 21498.362.387, местност „Друмо” по КК на гр. Добринище” – докладва г-н Кирицов.

Докладната записка е разгледана на заседание на Постоянната комисия по ТСУ, ОС и земеделие.

Г-н Кирицов – Със заявление на “МИЛАДИНОВ 2011” ЕООД е поискано да се допусне изработване на ПУП-ПП за трасе на водопровод за захранване с минерална вода в частта извън границите на урбанизираната територия на гр. Добринище до ПИ, който е до техния, в местността “Друмо” по КК на гр. Добринище. За захранването с минерална вода от КЕИ №2 “Банята” на фирмата има издадено от Общинска администрация Банско разрешително за водовземане. Тъй като част от трасето на водопровода от КЕИ №2 до имота преминава през неурегулирани общински имоти – публична общинска собственост, е необходимо изготвянето на ПУП-ПП, който да бъде допуснат от ОбС.

Г-н Кирицов прочете проекторешението.

Г-н Краваров – Може ли някой да ми каже дали има необходимия дебит и дали това водовземане ще се отрази на съществуващите вече обекти в Добринище, които се захранват с минерална вода?

Г-н Кирицов – Въпросът е извън точката, нали? Извън това, което в момента коментираме. Ние сме дали разрешение. Вие просто се интересувате, нали?

Г-н Краваров – Разрешението може да е издадено в един момент, когато е имало възможност. От тогава до сега нещата се променят тотално. Всички водоизточници – и за минерална вода, и за питейна вода, се изтощават в Община Банско.

Г-н Мацурев – зам. кмет – Направена е оценка за всеки един извор какъв дебит има. Тази оценка е направена преди близо половин година. Всеки един ползвател на минерална вода трябва да прави ежемесечно мониторинг.

Г-н Колчагов – На базата на тази оценка ние сме дали разрешение за водовземане.

Г-н Краваров – Това исках да знам. Щом има такава оценка.

Г-н Мацурев – Направена е от специалисти и показа, че има нужните количества вода.

Г-н Сакарев – Не съм съгласен с това, което се каза, че е направена оценка, защото в момента от КЕИ №2 водовзема банята и “Лира Термал”. “Лира Термал” е почивна база, която още не е пусната, но тук е и нещо, което в Добринище знаят, че когато пробно се пуска вода за “Лира Термал”, водата в банята спира. Смятам, че трябва да се търсят други начини за отдаване на минерална вода в Добринище, да се направят други сондажи. В момента има случаи, когато в банята няма никаква вода, защото “Лира Термал” пускат помпите и се остава без вода. Ако от този КЕИ №2 се вземе още вода, ще бъдем принудени да фалира банята.

Г-н Мацурев – Искам да уточня, че в момента за банята се взима от сондаж №2. Сондаж №2 и КЕИ №2 са две различни водовземания.

Г-н Галчев – кмет на кметство Добринище – В момента банята работи само с вода от Сондаж №2. Така че това, което ще се взема от тези 4 обекта, на които ние сме разрешили за водоползване, няма да повлияе по никакъв начин. От половин година банята работи на този режим.

Г-н Сакарев – Защо тогава няма вода?

Г-н Икономов – Извинявам се, искам само да кажа, тук са г-н Китан Галчев. Тъй като много се спекулира явно с тази тема за това какво се случва в банята. Каза се, че ние едва ли не сме тръгнали да продаваме банята, в това няма нищо вярно и това може би и го разпространявате на хората, не е редно. Дайте да го изчистим този момент. Дайте да видим банята откъде се захранва, от какво се захранва, какво вземаме от това допълнително където се захранва банята и дали действително е застрашена. И да спрете повече да говорите неща, които не са вярни. Така че заповядайте отпред да се изясни точното положение за банята в Добринище.

Г-н Рахов – КЕИ значи каптиран естествен извор. По принцип сондажът това е водоизточник, който е с човешка намеса. Това е сондиране с тръби, които са на много по-голяма дълбочина от каптажите. Каптажът това е естественият извор на минералната вода в природата, което се оформя в едно каптиране, някога е със водосъбирателна шахта и от там дори да се експортира водата с помпа, тази помпа не може да влияе върху излаза на водата от недрата. Така че по принцип сондажът може да влияе на каптажа. Сондажът ако черпи по-голямо количество примерно от това, което е направено от анализите, засечено на нормално подаване от земята, той може да присуши каптажа. Но не и обратното.Това е само като технология и естествена физика. Ако действително има някакви проблеми в Добринище, нека да се направи една комисия и да се види, може да има и някакъв проблем. Но не е тази логика, която чувам сега. Естествено ние трябва не само да мислим над състоянието на водоизлива на водата в момента, но и за бъдещ период. Действително доказано е, че едно съхранение на водата в недрата ще даде за един по-постоянен и по-продължителен напор като бъдеще, така че да може да я съхраним, което има така основание и такова мнение. Това ми е предложението – да се види по-аналитично как стоят нещата.

Г-н Галчев – Малко повече пояснение понеже беше направена преоценка на ресурса на всички минерални извори миналата година. Това са го работили специалисти и са установили, че банята може и с 5 л/сек да работи, но в момента тя ползва всичката вода от Сондаж №2, която е 8 л/сек. До сега какво беше положението преди да се раздели водата от КЕИ №2 и Сондаж №2? Всичката вода се събираше в един балон под банята от КЕИ №2 и Сондаж №2. Ако се замери и дойде комисия, ще види, че душовете са на по-висока кота, отколкото е КЕИ №2, а Сондаж №2 е на по-висока кота. Така че до сега никога не е имало в душовете вода в банята в Добринище. При ползването в предишно време на вода от “Лира Термал”, защото те си имаха и разрешение, когато те дръпнеха вода, банята действително оставаше без вода. Но сега, след като е отклонена тази вода и тя си отива само за местата, които сме дали, от половин година банята работи само с водата на Сондаж №2. В новата изработка за да може да се качва водата в душовете, защото сега дефакто работи с по-малко вода, а в душовете има повече вода, тръбите бяха разделени –две тръби, едната да бъде само за душовете за да може да се получи налягане, защото все пак душовете са на по-висока кота. Така че опасения като започне да се взима, макар че е пробно, от “Лира Термал”, въобще в банята не се усеща никакво взимане на водата. Направени са така разчетите, че да може действително Добринище да се развива като спа център и банята дори сега работи по-добре.

След приключване на дебатите проекторешението беше подложено на гласуване.

 

Поименно гласуване:

Владимир Николов Колчагов – ЗА

Асен Петров Кирицов  – ЗА

Благой Георгиев Кишев – ЗА

Костадин Иванов Загорчин – ЗА

Евгения Йорданова Тренчева – ЗА

Михаил Иванов Рахов – ЗА

Димитър Костадинов Русков – ЗА

Георги Димитров Думанов – ЗА

Георги Борисов Еринин – ЗА

Магдалена Дамянова Джибина – ЗА

Александър Иванов Краваров – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

Ася Валентинова Рупчина – ЗА

Елена Георгиева Янчовичина – ЗА

Костадин Михайлов Юнчов – ПРОТИВ

Никола Борисов Сакарев – ПРОТИВ

Лазар Методиев Захов – ЗА

Ивайло Борисов Ръхов – ЗА

 

 

 

 

 

Решение №331

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.52 ал.1 т.3а от Закона за водите, заявление с вх. №33-01-5973/26.07.2012г. от инж. Пенчо Попов – изп. директор на “ХОЛДИНГ БДЖ” ЕАД и докладна с вх. №ОС-01-1072/14.11.2012г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, Общински съвет-Банско реши:

1. Дава съгласие кмета на общината да издаде разрешително за водовземане от КЕЙ №2  “Банята” от находище за минерална вода “Добринище” – изключителна държавна собственост, чрез съществуващи съоръжения, на фирма “ХОЛДИНГ БДЖ” ЕАД съгласно следните параметри:

Проектен дебит:

– до 0,32 l/s средногодишен дебит за 365 дни;

– до 0,31 l/s средноденонощен дебит в дните на прилив на басейна за 359 дни;

– до 0,84 l/s върхов дебит в дните на подмяна на водата в басейна – количество, необходимо за пълнене на басейна за 24 часа 6 дни в годината;

Разпределение на водното количество:

– денонощно водно количество – до 27,42 м3/d;

денонощно водно количество до 26,67 м3 в дните на прилив на басейна за 359 дни;

– денонощно водно количество до 72,17 м3 в дните на подмяна на водата в басейна – количество, необходимо за пълнене на басейна за 24 часа 6 дни в годината;

– годишно водно количество до 10007,55 м3 за спорт и отдих към басейн и отдих към профилактично-възстановителни и рекреационни съоръжения.

2. Определя срока на действие на разрешителното 10 години.

 

Решение №332

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.52 ал.1 т.3а от Закона за водите, заявление с вх. №33-01-8110/03.08.2012г. от Иван Григоров – представител на “Лира Атон” ЕООД и докладна с вх. №ОС-01-1073/14.11.2012г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, Общински съвет-Банско реши:

1. Дава съгласие кмета на общината да издаде разрешително за водовземане от КЕЙ №2  “Банята” от находище за минерална вода “Добринище” – изключителна държавна собственост, чрез съществуващи съоръжения, на фирма “Лира Атон” ЕООД съгласно следните параметри:

Qср. год.=2,40 l/s

Qср. год.=207,4 m3/d

Qср. год.=75686,4 m3/год.

Следователно:

За други цели

Qпр. други цели=168,5 m3/d=61502,5 m3/год.

За спорт и отдих

Qпр. спорт=37,152 m3/d=13560,5 m3/год.

2. Определя срока на действие на разрешителното 10 години.

 

Решение №333

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.52 ал.1 т.3а от Закона за водите, заявление с вх. №33-01-5792/17.06.2012г. от Румен Иванов – представител на “Орбел” ЕООД и докладна с вх. №ОС-01-1074/14.11.2012г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, Общински съвет-Банско реши:

1. Дава съгласие кмета на общината да издаде разрешително за водовземане от КЕЙ №7  “Тепавицата” от находище за минерална вода “Добринище” – изключителна държавна собственост, чрез съществуващи съоръжения, на фирма “Орбел” ЕООД съгласно следните параметри:

Проектен дебит:

– до 0,20 l/s средногодишен дебит за 365 дни;

– до 0,19 l/s средноденонощен дебит в дните на прилив на басейна за 359 дни;

– до 0,68 l/s върхов дебит в дните на подмяна на водата в басейна – количество, необходимо за пълнене на басейна за 24 часа 6 дни в годината;

Разпределение на водното количество:

– денонощно водно количество – до 17,69 м3/d;

денонощно водно количество до 17 м3 в дните на прилив на басейна за 359 дни;

– денонощно водно количество до 59 м3 в дните на подмяна на водата в басейна – количество, необходимо за пълнене на басейна за 24 часа 6 дни в годината;

– годишно водно количество до 6457 м3 за спорт и отдих към басейн и джакузи.

2. Определя срока на действие на разрешителното 10 години.

 

Решение №334

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.52 ал.1 т.3а от Закона за водите, заявление с вх. №33-01-5940/20.07.2012г. от Ивелин Бежев – представител на “БЕКОД” ООД и докладна с вх. №ОС-01-1075/14.11.2012г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, Общински съвет-Банско реши:

1. Дава съгласие кмета на общината да издаде разрешително за водовземане от КЕЙ №7 от находище за минерална вода “Добринище” – изключителна държавна собственост, чрез съществуващи съоръжения, на фирма “БЕКОД” ООД съгласно следните параметри:

Проектен дебит:

– до 0,11 l/s средногодишен дебит за 365 дни;

– до 0,10 l/s средноденонощен дебит в дните на прилив на басейна за 359 дни;

– до 0,59 l/s върхов дебит в дните на подмяна на водата в басейна – количество, необходимо за пълнене на басейна за 24 часа 6 дни в годината;

Разпределение на водното количество:

– денонощно водно количество – до 9,69 м3/d;

денонощно водно количество до 9 м3 в дните на прилив на басейна за 359 дни;

– денонощно водно количество до 51 м3 в дните на подмяна на водата в басейна – количество, необходимо за пълнене на басейна за 24 часа 6 дни в годината;

– годишно водно количество до 3537 м3 за спорт и отдих към басейн и джакузи.

2. Определя срока на действие на разрешителното 10 години.

 

 

 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.52 ал.1 т.3а от Закона за водите, заявление с вх. №33-01-5596/16.05.2011г. от Малин Георгиев Галчов – представител на “Малин Галчов” ООД и докладна с вх. №ОС-01-1101/29.11.2012г. от Сашка Въчкова – за кмет на Община Банско съгласно Заповед №09-489/19.11.2012г., Общински съвет-Банско реши:

1. Дава съгласие кметът на общината да издаде разрешително за водовземане от КЕИ №2 “Банята” от находище за минерална вода “Добринище”, изключителна държавна собственост, чрез съществуващи съоръжения, на фирма “Малин Галчов” ООД, със следните параметри:

Проектен дебит:

– до 0,06 l/s средногодишен дебит за 365 дни;

– до 0,10 l/s върхов дебит, необходим 250 дни годишно;

Разпределение на водното количество:

– денонощно водно количество – 5,84 m3/d;

– денонощно водно количество до 8,53 m3 за период 250 дни годишно;

Годишно водно количество до 2132,48 m3 за профилактика към лечебен басейн.

2. Определя срока на действие на разрешителното 10 години.

 

 

 

Решение №456

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.52 ал.1 т.3 буква “а” от Закона за водите, заявление с вх. №33-02-237/18.01.2013г. от “АЛФА – 2005” ООД и докладна с вх. №ОС-01-1186/03.04.2013г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, Общински съвет-Банско реши:

1. Дава съгласие кметът на Община Банско да издаде разрешително за водовземане от Сондаж №3 “Плажа” ат находище на минерална вода “Добринище”, изключителна държавна собственост, чрез съществуващи съоръжения на фирма от “АЛФА – 2005” ООД, със следните параметри:

Проектен дебит:

– до 0,18 l/s – средногодишен дебит за период 365 дни;

– до 0,34 l/s – средноденонощен дебит в дните на прилив на големия и малкия басейни за 130 дни годишно през периода 24 май – 30 септември;

– до 0,02 l/s –  средноденонощен в дните на прилив на малкия басейн за 240 дни годишно през периода месец октомври – 24 май;

– до 1,92 l/s – върхов дебит в дните на пълнене на големия басейн от 19 май до 23 май;

– годишно водно количество до 5711,8 m3, в категория “спорт, отдих, рекреация”.

Разпределение на водното количество:

– денонощно водно количество – 15,65 m3/d за 365 дни;

– денонощно водно количество до 29,34 m3в дните на прилив на големия и малкия басейни за 130 дни годишно през периода 24 май – 30 септември;

– денонощно водно количество до 1,75 m3 средноденонощен в дните на прилив на малкия басейн до 235 дни годишно през периода месец октомври – 24 май;

– денонощно водно количество – върхов дебит до 165,89 m3 в дните на пълнене на големия басейн от 19 май до 23 май.

2. Определя срока на действие на разрешителното – 10 години.

author

Кажете ни какво мислите?